Menteşeoğulları Beyliği Nerede Kuruldu Hakkında Bilgi Kısaca

Menteşeoğulları hakkında bilgi kısa, Menteşeoğulları nerede kuruldu

MENTEŞEOĞULLARI (Tarih)

Anadolu yarımadası’nın güneybatısın­da beylik kuran ve buraya adını veren aile (1282-1452) Menteşeoğulları’nın atası Ka­ra Bey (Karatay-Kuru) uç beyi olarak em­rinde bulunan kuvvetlerle Milas ve havali­sine yerleşmiş ve Bizanslıların denizden yaptıkları saldırıları durdurtmuştur. Kara Bey’in ölümü üzerine yerine Elbistan geç­miş ve batı bölgesindeki Bizans şehirleri­ne saldırılarda bulunmuştur. Elbistan’ın ölü­mü ile yerine geçen Menteşe Beyi, 1284 yılında Bizanslılarla yaptığı Tralles (Güzelhisar-Aydın) savaşını kazandıktan son­ra, İzmir ve havalisi’nin alınması için da­madı sasa Bey’i görevlendirmiş, kendisi de, Çine üzerinden Muğla’ya kadar gitmiş ve bu başarılarından dolayı kendisine Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin II. Mesud taralından Emirussevahil (sahil beyi) ünvanı verilmiştir. İzmir bölgesine yerleşmiş olan Aydın Bey ile Birlikle Ege Denizi’ndeki Rodos ve Sakız gibi adaları yağmalamalardır.

Menteşe Bey, Karia (Menteşe bölgesi)’yı 1291 tarihinden fethettikten sonra bu bölgenin adı kendi adına izafeten “Mente­şe ili” diye anılmaya başlamıştır. Menteşe Bey’in ölümü üzerine yerine oğlu Mesut Bey geçmiştir. Babasının sağlığında, 1300 yılında alınması düşünülen Rodos adası­na sefer düzenlemiştir. Rodos kalesindeki St. Jeon L’hospitalier tarikatının başkanı ve kale kumandanı Delkovo, Mesut Bey’in kuşatmasına uzun süre karşı koymuş ise de sonunda kaleyi teslim etmek zorunda kalmıştır.

Bu ağır yenilginin intikamını almak için Hıristiyanlar 1308 yılında Brindizi’den hareketle Limasol’a gelerek Fethiye’deki şövalyelerle birleşmişlerdir. Rodos kalesini Bizanslılara vermek kaydıyla, Bizans İm­paratoru II. Andronikos’a da kendileriyle birleşme ricasında bulunmuşlar, fakat Bi­zans imparatoru bu teklin kabul etmemiş­tir. Bunun üzerine Grand Maritre elinde bulunan kuvvetlerle Rodos kalesine saldır­maya karar vermiştir. İlk günkü saldırıla­rında, küçük bir Menteşe birliği, haçlıları kale önünden geri çekilmek zorunda bırak­mıştır.

Haçlı donanmasından daha zayıf bir donanması bulunan Menteşeliler; 1308 yı­lına kadar deniz yoluna hakim olan Haçlı donanmasını mağlub etmişlerdir. Bu du­rumdan yararlanan Türkler, Menteşe kıyı­larından kalkan gemilerle hareke! ederek Rodos adasına asker çıkarmışlar ancak 1309 yalında Katolik devletleri Grand Maritre’ye asker ve para yardımı yaparak Ro­dos adasının Haçlılar tarafından tekrar ele geçirilmesini sağlamışlardır. Duruma çok üzülen Mesud Bey, sonunda Eğridir’de oturan Hamitoğlu Feleküddin Dündar Bey’in hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştır.

Mesud Bey’in ölümü üzerine yerine Şucaeddin Orhan Bey geçmiştir. Aydın Beyi Mehmed’in de yardımıyla güçlü bir donanma kuran Şucaeddin Orhan Bey: Rodos, Sisam, Limni, Girit, Sakız, Midilli, Kerpe ve Malta adalarına seferler düzen­lemiş ve bu dönemde beylik büyük geliş­me göstermiştir. Orhan Bey’in ölümünden sonra tahta İbrahim Bey çıkmıştır. İlk yılla­rı başarılı geçen ibrahim Bey, Aydınoğlu Umur bey’le birlikte Hıristiyanlara karşı 1333-1335 yılları arasında Arkaeli savaş­larını kazanmış, İzmir’i alabilmek için bü­yük gayret göstermiş ve Girit dukası ile bir antlaşma yapmıştır (1355).

İbrahim Bey’in ölümü üzerine büyük oğlu Mehmed Bey, Muğla ve Çine’yi, Mu­sa Bey Milas, Beçin ve Baları ve diğer oğ­lu Gazi Ahmet Bey de Marmaris ve Fethi­ye yöresini hâkimiyetleri altına almışlardır. Mehmed Bey, 1359-1390 yılları arasında hükmü altındaki bölgeyi, kardeşlerinden korumaya çalışmıştır.

Murad Hüdavendigâr’ın Kosova’da bu­lunmasından yararlanan Mehmed Bey Ka- ramanofilu Alaeddin Ali Bey ile birlikte Os­manlı Devleti’ne karşı harekete geçmiştir (1389). Fakat, Yıldırım Beyazid’in padişah olmasıyla bu teşebbüs bir sonuç verme­miştir. Yıldırım’ın topraklarına girdiğini ha­ber alan Mehmed bey, Mısır’a sonra da Si­nop Beyi’nin yanına kaçmış, daha sonra Timur’a sığınmış, Ankara Savaşı’ndan sonra da Muğla’ya dönmüştür. (1402).

Mehmed Bey’in ölümü üzerine oğlu ll- yas Bey, Menteşe Beyi olmuştur (1403). Diğer yandan Mehmet Bey’in kardeşi Gazi Ahmed Bey de idaresi altındaki yerlerde bağımsız olarak hareket ederek, Rodos ve Kıbrıs üzerine seferler düzenlemiş ve dö­nemin diğer devletleriyle diplomatik müna­sebetler kurmuştur. İlyas Bey, 18 yıl salta­nat sürdükten sonra 1420 yılında ölmüştür. İlyas Bey’in ölüm haberini alan oğlu Leys Bey ile Ahmet Bey, Menteşe’ye gelmişler ve Menteşe ilini aralarında pay­laşmışlardır. II. Murad tarafından toprakla­rı alınınca, Ahmed ve Leys beyler de To­kat’a sürülmüşlerdir (1424). Bir süre daha beylik topraklarını ele geçirebilmek müca­delesi veren Ahmet ve Leys beyler, II. Mehmed’in İshak Paşa komutasında gön­derdiği kuvvetler dışında başarılı olama­mışlardır. Böylece Menteşeoğulları Beyliği de ortadan kalkmıştır.  Menteşeoğulları beyliği ne zaman kurulmuştur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.