Manageable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Manageable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Manageable

Türkçe anlamı: Yönetilebilir, idare edilebilir, kolayca yönetilebilir

 1. The workload was manageable and I was able to finish it on time. (İş yükü yönetilebilirdi ve zamanında bitirebildim.)
 2. The project seemed manageable at first, but it turned out to be more complicated than we thought. (Proje ilk başta yönetilebilir görünüyordu ama düşündüğümüzden daha karmaşıktı.)
 3. She found the new software very manageable and easy to use. (Yeni yazılımı çok yönetilebilir ve kullanımı kolay buldu.)
 4. With a bit of organization, the party preparations were manageable. (Biraz düzenleme ile parti hazırlıkları yönetilebilirdi.)
 5. The company’s finances were in a manageable state, thanks to the CEO’s efforts. (Şirketin finansal durumu, CEO’nun çabaları sayesinde yönetilebilir bir haldeydi.)
 6. The teacher divided the lesson into manageable parts to help the students learn better. (Öğretmen, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmak için dersi yönetilebilir parçalara böldü.)
 7. She found the exercise routine to be manageable and stuck to it every day. (Egzersiz rutinini yönetilebilir buldu ve her gün uygulamaya devam etti.)
 8. The company set manageable goals for the quarter and achieved them successfully. (Şirket, çeyrek için yönetilebilir hedefler belirledi ve başarıyla gerçekleştirdi.)
 9. The team broke down the project into smaller, more manageable tasks. (Ekip, proje çalışmalarını daha küçük ve yönetilebilir görevlere böldü.)
 10. The traffic in the city was manageable during off-peak hours. (Şehirdeki trafik, yoğun olmayan saatlerde yönetilebilirdi.)
 11. She found the new job to be manageable and adapted quickly to her new role. (Yeni işini yönetilebilir buldu ve yeni rolüne hızlıca adapte oldu.)
 12. The boss provided his employees with manageable deadlines for their tasks. (Patron, çalışanlarına görevleri için yönetilebilir süreler belirledi.)
 13. The athlete had a manageable injury and was able to return to training after a short rest. (Sporcu, yönetilebilir bir yaralanma geçirdi ve kısa bir dinlenme sonrası antrenmana geri döndü.)
 14. The new project manager made the project more manageable by simplifying the processes. (Yeni proje yöneticisi, süreçleri basitleştirerek projeyi daha yönetilebilir hale getirdi.)
 15. The workload was too much to handle, so she asked her boss for more manageable tasks. (İş yükü yönetilemeyecek kadar fazlaydı, bu yüzden patronundan daha yönetilebilir görevler istedi.)
 16. The company’s website was redesigned to make it more manageable for the users. (Şirketin web sitesi,

kullanıcılar için daha yönetilebilir hale getirildi.)
17. The new software update included features to make the program more manageable for the users. (Yeni yazılım güncellemesi, programı kullanıcılar için daha yönetilebilir hale getirmek için özellikler içeriyordu.)

 1. The teacher provided the students with manageable homework assignments. (Öğretmen, öğrencilere yönetilebilir ödevler verdi.)
 2. The project team identified the risks and came up with manageable solutions to avoid them. (Proje ekibi, riskleri belirledi ve bunları önlemek için yönetilebilir çözümler buldu.)
 3. The new manager implemented a manageable work schedule for the employees to improve their work-life balance. (Yeni müdür, çalışanların iş-yaşam dengelerini iyileştirmek için yönetilebilir bir iş programı uyguladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.