Lozan Barış Antlaşması Önemi ve Maddeleri

Lozan Barış Antlaşmasının Önemi, Lozan Barış Antlaşması Maddeleri çözülmeyen konular esasları kısaca

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

(Tarih)

Mudanya ateşkes Antlaşmasının im­zalanması ve Saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM hükümeti bütün gücüyle ba­rış konferansına hazırlanmaya başladı. Biz konferansı İzmir’de istedik diğer ülke­ler ise Lozan kentinde istedi. Toplantıya Rauf Orbay gönderilmek istendi, ancak sakıncalı bulundu. Daha sonra Gazi İsmet İnönü’yü göndermişir. Görüşme şart­larını ismet Paşa ve arkadaşları hazırla­mıştır.

Türk kurulu Lozan’da Misak-i Milli sı­nırları içinde, bağımsız bir Türk Devleti kurulacağını, konu içinde sınırlar, azınlık­ların durumu, devlet borçları, kapitülas­yonlar gibi yüzlerce yılın birikmiş sorunları çözülecek, yani Osmanlı İmparatorluğu­nun güçsüzleşmeye başlaması ile beliren ve giderek büyüyen “Doğu sorunu” orta­dan kaldırılacaktı.

Lozan görüşmelerine bizim karşımız­da katılan devletler şunalardı: ingiltere, Fransa, italya, Japonya Yunanistan, Ro­manya, Yugoslavya Sovyet Rusya. Lo­zan’da tüm dünyaya karşı yapayalnız bir savaş vermek zorunda idik. Bu durumu bilen Türk hükümeti iki konuda kesinlikle ödün verilmemesini temsilcilerine duyur­muştu. Ermeni yurdu asla kabul edile­mezdi ve kapitülasyonlar kesinlikle kaldı­rılacaktı. Eğer bu iki konuda bir anlaşmaya varılmazsa görüşmeler kesile­cek, barışın imzasından vazgeçilecekti. Baş pazarlığa girişilecek, Ankara’da bilgi ve buyruk istenecekti.

Görüşmelerin Başlaması Ve Kesil­mesi

12 Kasım’da başlaması gereken kon­feransı gecikme ile ancak 20 kasım 1922 de açılabildi. Çalışmalar başladıktan son­ra bazı sorunlar çabuk çözülüyor, bazıları ise çözülüyordu.

Çözülmeyen konular; Yunanlılar Karaağaç’ı bize vermek istemiyorlardı.

Boğazlar üzerinde anlaşmaya varılamıyordu. Musul’u istiyorduk, İngilizler ver­miyorlardı. Osmanlı Devletinin yalnız Bi­rinci Dünya Savaşı’ndan önceki borçlarının bizden ayrılan ülkelerce bölü­şülmesi isteniyordu. I. Dünya Savaşı ne­deniyle bizden savaş masrafı isteniyor Yunanistan’ın ise bize savaş masrafı ver­memesi gerektiği ileri sürülüyordu. Kapi­tülasyonların kaldırılmasına bir türlü ya­naşmıyorlardı. Görüşmeler 4 Şubat 1923 kesildi. 23 Nisan 1923’te Lozan’da görüş­meler yeniden başladı. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış antlaşması imzalan­dı.

Lozan Antlaşmasının Esasları ve Önemi

Sınırlar;

Suriye Sınırı: Ankara antlaşmasına göre geçerliliğini koruyor.

Irak Sınırı : Türkiye ile İngiltere bu konuda görüşüp anlaşacaklardı.

Batı Sınırı: Batı Trakya daha önce Balkan Savaşları ile elden çıktığı ve Os­manlı Devleti bunu tanıdığı için alınama­dığı Doğu Trakya bize geri verildi.

Kapitülasyonlar: Her türlü kapitülas­yonlar tüm sonuçlarıyla birlikte toptan kal­dırılmışlardır.

Azınlıklar: Anadolu ve Trakya’daki Rumlar ve Yunanistandaki Türkle değiş- tokuş edilecektir.

Savaş tazminatları: I. Dünya Savaşı nedeniyle bizden istenen savaş masrafla­rından kurtulunmuştur.

Devlet borçları: Borçlarımıza büyük kolaylıklar sağlandı. Bize düşen bölümü düzenli taksitlere bağlandı. Diğer Devlet­ler arasında bölüşüldü.

Boğazlar: Bize geri verildi. Ancak geliş-gidiş serbest olacak ve bunu Milletler Cemiyeti denetiminde Başkanın Türk ol­duğu uluslararası bir komisyon düzenle­yecekti. Boğazların her iki yakası da as­kerden arındırılacaktı.  Lozan Barış Antlaşması hakkında kısaca bilgi verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.