Kültürleşme Nedir Örnek

Kültürleşme Nedir, Kültürleşme Örnekleri

kültürleşme, toplumların değişik kültür gelenekleriyle ilişkisi sonucunda ürünleri­nin, göreneklerinin ve inançlarının değişme­sidir. Bireylerin üyesi oldukları toplumun kültürünü edindikleri öğrenme süreci için de bu terim kullanılır.

Toplumda kültürel değişmenin gerçekleşti­ği koşullara göre başlıca iki tür kültürleşme ayırt edilebilir. Farklı kültürlerden halkların birbirleri üzerinde askeri ya da siyasal egemenlik kurmaksızın bir alışveriş içinde bulunması durumunda kültür öğelerinin serbestçe “ödünç alınması” ve başkalaşması söz konusu olabilir; bu yeni öğeler var olan kültürle bütünleştirilebilir.

Örneğin İspanyolların fethine karşı direnebilen Navaho Yerlileri 18. yüzyılda sömürgecilerle sık sık ve değişik biçimlerde kurdukları ilişkiler sonucunda İspanyol kültürünün giyim ve metal işleme teknikleri gibi öğelerini seçe­rek almışlar, bunları özgün bir biçimde kendi kültürleriyle bütünleştirmişlerdir. Kültürleşmenin ikinci türü olan güdümlü değişme, askeri fetih ya da siyasal denetim yoluyla bir halkın bir başka halk üzerinde egemenlik kurmasıyla gerçekleşir. Romalıların Akdeniz bölgesini ve Batı Avrupa’yı ele geçirmesi ABD’lilerin Kuzey Amerika Yerlilerine boyun eğdirmesi, Avrupalıların Afrika üzerindeki egemenliği ve birçok başka siyasal yayılma, güdümlü değişmeye örnek verilebilir. Güdümlü kültür değişmesinde de kültür öğelerinin seçimi ve başkalaşması söz konu­sudur. Ama bu bir kültürel sisteme başka bir sistemin üyelerinin müdahalesinden kay­naklandığı için bu süreçler daha çeşitli, sonuçlar daha karmaşıktır. Güdümlü değiş­me koşullarında etkili olan süreçler arasın­da, bir kültürün yerini hemen bütünüyle bir başkasının alması anlamında özümseme, ilişki öncesindeki her iki kültürden de farklı yeni bir bireşim anlamında kültürel kaynaşım ve başat kültürün çeşitli yönlerine tepki gösterilmesi sayılabilir. Bireylerde kültürleşme süreci bebeklikte başlar. Bu aşamada birey genellikle bilinç- dışı düzeyde yemeyi, uyumayı ve konuşma­yı öğrenir; böylece yaşamı boyunca sürecek davranış örüntülerini edinir. Yetişkinlerde ise bu süreç, yeni buluşlar ve düşünceleri de kapsayacak biçimde yeni davranış biçimle­rinin bilinçli olarak benimsenmesi ya da yadsınmasıyla birlikte gelişir. Dolayısıyla bebeklikte ve çocuklukta kültürel kararlılı­ğa katkıda bulunan kültürleşme olgun bi­reyde kültürel değişme açısından önem taşır. Terim bazen toplumsallaşmayla eş an­lamlı olarak kullanılır. Kültürleşmenin tanımını yaparak kültürleşmeye örnek verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.