Kolaj Nedir

Kolaj çalışması nedir, kolaj ne demek

Kolaj (Fransızca collage: “yapıştırma”), yapıştırma resim olarak da bilinir, görsel sanatlarda gazete kâğıdı, kumaş ve duvar kâğıdı gibi buluntu nesnelerin bir pano ya da tuvalde çoğunlukla da boyanmış yüzey­lerle birlikte kullanılması. Çeşitli malzeme­lerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği ürünleri de kapsar.

Kolaj tekniği ilk kez 19. yüzyılda kesilen kâğıtların dekoratif bir kompozisyon oluş­turacak biçimde yapıştırılmasıyla elde edi­len papiers colles de (yapışık kâğıtlar) kulla­nıldı. 1912-13 yıllarında Braque ve Picasso gibi kübistler papiers colles çalışmalarında kesilmiş kâğıttan başka tahta parçaları, kumaş ve gazete kâğıdından da yararlandı­lar. Kübizm içinde önemli bir gelişme sayılan bu uygulama akımın çözümsel (ana­litik) evresinden bireşimsel (sentetik) evre­sine geçişe katkıda bulundu.

Kolaj terimi ilk kez 1910’ların sonuyla 1920’lerin başında Jean Arp ve Max Ernst gibi dadacı ve gerçeküstücü sanatçıların yapıtları için kullanıldı. Bu yapıtlar birbiri üstüne binen imgelerden oluşuyor ve görsel nitelikleriyle olduğu kadar çağrışımlarıyla da önem taşıyordu. Kurt Schvvitters kolajlarında sicim, kırpık kumaş, tahta, tel, çivi ve kâğıt kullandı. Henri Matisse’in son döne­minde renkli kâğıtlardan kesilmiş parçalarla yarattığı papiers decoupes de (kesilmiş kâğıtlar) bu tekniğin bir uyarlamasıydı. ABD’li heykelci Joseph Cornell içine çeşitli nesneler yerleştirdiği “kutu”Iarında kolaj tekniğinden yararlandı. Kolaj 1960’larda birleştirme, çevresel sanat ve oluşumlarla birlikte pop sanatın temel teknikle­rinden biri oldu.

Örnek Bir Kolaj Çalışması

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.