İznik Nerenin İlçesi

Güzel bir ket İznik Nerenin İlçesi, iznik nereye bağlı biliyor muydunuz ?

İznik, Marmara Bölgesi’nde, Bursa iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 753 km2 olan iznik ilçesi kuzeyde Kocaeli, kuzeydoğuda Sakarya, doğuda Bilecik illeriyle, güneyde Yenişehir ilçesi, batıda da Orhangazi ilçesi ve İznik Golüyle çevrilidir.

Bursa ilinin kuzeydoğusunda yer alan ilçe topraklarının kuzeyinde Samanlı Dağları, güneyinde de Avdan Dağı yükselir. İlçenin orta kesiminde İznik Gölü ile İznik- Pamukova çöküntü alanındaki İznik Ovası yer alır. Ova, verimli ve küçük bir tarım alanıdır.

İlçe halkının geçim kaynaklarını bitki­sel üretim, tatlı su balıkçılığı, turizme yönelik ticaret ve turistik eşya yapımı oluşturur. İznik, Bursa ilinin en çok üzüm üreten ilçesidir (1984’te 29.297 ton). Daya­nıklı bir üzüm çeşidi olan müşküle daha çok İstanbul’a satılır ve yurtdışına ihraç edilir. Çok miktarda yetiştirilen ve salça fabrikalarına satılan domates, Arap ülkelerine de ihraç edilir. İlçenin bir başka ihraç ürünü de İznik Gölünde avlanan kerevittir. Gölde ayrıca sazan ve yayın balığı tutulur. İznik’in başta gelen bitkisel ürünlerinden biri de zeytindir (1984’te 18.295 ton). Aynca buğ­day, mısır, arpa, az miktarda baklagiller, patates ve şeftali yetiştirilir. İlçe merkezin­de turizme yönelik ticaret ve çini üretimi yaygınlaşmaktadır.

Yapılan çeşitli araştırmalar İznik yöresinde yerleşim tarihinin Kalkolitik Çağa (İÖ 5500-3500) dayandığını gösterir. Ünlü tarih­çi ve coğrafyacı Strabon, İÖ 333’te İskender tarafından Frigya satraplığına atanan Antigonos’un İÖ 316’da İznik’in bugünkü yerin­de Antigoneia adıyla anılan bir kent kurdu­ğunu yazar. Antigoneia’yı İÖ 310’da ele geçiren İskender’in eski Trakya satrabı Lysimakhos, kente karısının adını (Nikaia) verdi. Nikaia, İÖ 3. yüzyıl başlarından İS 1. yüzyıl ortalarına değin Bitinya egemenliğin­de kaldı. Roma döneminde yeniden kurulan kent 259’da Gotlar tarafından yakılıp yıkıl­dı. Romalılar daha sonra Nikaia’yı yeniden kurdular ve çevresini konıganlarla çevirdiler.

Hıristiyanlığın temel sorun ve çelişkilerim çözümlemeyi amaçlayan Nikaia konsilleri burada toplandı. 365’te metropolitlik merkezi olan kent, Bizans döneminde Opsikion Theması’nın sınırları içindeydi. Ni­kaia, 7. yüzyılda Konstantinopolis’e (İstan­bul) yönelen Arap akınlanndan etkilendi. 1075’te Kutalmışoğlu Süleymanşah’m aldığı kent, daha sonra Haçlılar, Selçuklular ve Bizanshlar arasında el değiştirdi. 1204’te Haçlılann ele geçirdiği Konstantinopolis’ ten çekilen Bizans hanedanı, kentte Nikaia İmparatorluğu’nu kurdu. Konstantinopolis’ in Haçlılardan geri alınmasına değin önemli bir merkez olan Nikaia, 14. yüzyılın başında Selçuklularla Bizanshlar arasında el değiştir­di. 1331’de Orhan (Gazi) Bey Nikaia’yı aldı ve başkent yaptı. Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra Moğolların yağmaladığı Nikaia, Konstantinopolis’in Ösmanlı topraklarına katılışını izleyen yıllarda eski önemini yitir­di. 16. yüzyılda başlayıp gelişen çini üretimi­nin sağladığı olanaklarla ve önemli bir konaklama merkezi olması nedeniyle canla­nan İznik, 18. yüzyılda çini atölyelerinin kapanması ve 19. yüzyılda yapılan demiryo­lu hattının 30 km kadar doğusundan geçme­si sonucunda önemli konaklama merkezle­rinden biri olma niteliğini de yitirerek sönükleşti.

İznik Belediyesi 1875’te kurulmuştur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.