İnterwar İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnterwar İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Interwar dönemi

Interwar, Türkçe karşılığıyla “savaşlar arası dönem” anlamına gelir. İkinci Dünya Savaşı’ndan önceki zaman dilimini ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. During the interwar period, many European countries were struggling to recover from the devastation of World War I. (İnterwar döneminde, birçok Avrupa ülkesi Birinci Dünya Savaşı’nın yıkımından kurtulmaya çalışıyordu.)
 2. The interwar period was a time of great political instability in many parts of the world. (İnterwar dönemi, dünyanın birçok yerinde büyük siyasi istikrarsızlık dönemiydi.)
 3. Art and literature flourished during the interwar period. (Sanat ve edebiyat, interwar döneminde gelişti.)
 4. The interwar period saw the rise of many totalitarian regimes. (İnterwar dönemi, birçok totaliter rejimin yükselişine tanık oldu.)
 5. The economic depression of the interwar period had a profound impact on people’s lives. (İnterwar dönemindeki ekonomik depresyon, insanların hayatlarında derin bir etki bıraktı.)
 6. The interwar period was a time of great social change, particularly for women. (İnterwar dönemi, özellikle kadınlar için büyük sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönemdi.)
 7. The interwar period was marked by a number of important technological advances. (İnterwar dönemi, birçok önemli teknolojik ilerleme ile dikkat çekti.)
 8. The interwar period saw the birth of many new political ideologies. (İnterwar dönemi, birçok yeni siyasi ideolojinin doğumuna tanık oldu.)
 9. Many artists and intellectuals were disillusioned with the interwar period’s political and social realities. (Birçok sanatçı ve entelektüel, interwar döneminin siyasi ve sosyal gerçekleriyle hayal kırıklığına uğradı.)
 10. The interwar period was a time of great uncertainty and anxiety for many people. (İnterwar dönemi, birçok insan için büyük belirsizlik ve kaygı dönemiydi.)
 11. The interwar period was a time of rapid technological change, particularly in the field of communications. (İnterwar dönemi, iletişim alanında özellikle hızlı teknolojik değişimlerin yaşandığı bir dönemdi.)
 12. The interwar period was characterized by a number of important geopolitical shifts. (İnterwar dönemi, birçok önemli jeopolitik değişiklikle karakterize edildi.)
 13. The interwar period saw the emergence of many new artistic movements. (İnterwar dönemi, birçok yeni sanat hareketinin ortaya çıkmasına tanık oldu.)
 14. The interwar period was a time of great experimentation in many areas, including art, literature, and politics. (İnterwar dönemi, sanat, edeb

iyat ve siyaset gibi birçok alanda büyük deneyimlerin yaşandığı bir dönemdi.)
15. The interwar period was marked by a growing sense of disillusionment with traditional political institutions. (İnterwar dönemi, geleneksel siyasi kurumlara karşı artan bir hayal kırıklığı duygusuyla karakterize edildi.)

 1. The interwar period was a time of great intellectual ferment, as many thinkers struggled to make sense of the rapidly changing world around them. (İnterwar dönemi, birçok düşünürün hızla değişen dünyayı anlamak için mücadele ettiği büyük bir entelektüel hareketlenmenin yaşandığı bir dönemdi.)
 2. The interwar period saw the emergence of many new forms of popular culture, including cinema and radio. (İnterwar dönemi, sinema ve radyo gibi birçok yeni popüler kültür biçiminin ortaya çıkmasına tanık oldu.)
 3. The interwar period was a time of great geopolitical upheaval, as old empires crumbled and new ones emerged. (İnterwar dönemi, eski imparatorlukların çöktüğü ve yeni imparatorlukların ortaya çıktığı büyük bir jeopolitik çalkantı dönemiydi.)
 4. The interwar period saw the emergence of many new technologies that would transform the world in the decades to come. (İnterwar dönemi, gelecek on yıllarda dünyayı dönüştürecek birçok yeni teknolojinin ortaya çıkmasına tanık oldu.)
 5. The interwar period was a time of great social and political experimentation, as people searched for new ways of organizing society and government. (İnterwar dönemi, insanların toplumu ve hükümeti yeni şekillerde düzenlemenin yollarını aradığı büyük bir sosyal ve siyasi deneyimleme dönemiydi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.