İmanın Şartları Nelerdir Açıklaması

İmanın Şartları, İmanın 6 Şartı Nedir Açıklaması

İslam amentüsü imanın temelini oluşturan inanç ilkelerini, imanın altı temel şartını dile getirir. İslamın 6 iman şartı şunlardır:

1) Allah’a iman : Tevhid olarak da adlandı­rılan bu inanç, kelime-i tevhid olarak bilinen la ilahe illallah (Allah’tan başka tanrı yoktur) cümlesi ile özetlenir. Kelime-i tevhidin başlangıç bölümü “ilah” kavramını genel biçimiyle reddederken, ikinci bölü­münde soyutlama, istisna yoluyla Allah’ı gerçekler. İlah sözcüğü, büyüklüğü ve gü­cünden dolayı ibadet edilmeye, önünde saygı ve korku ile boyun eğilmeye, itaat edilmeye layık kabul edilen varlık anlamını dile getirir. Buna göre kelime-i tevhidi söylemek, kendisine ibadet ve kulluk edile­cek, korkulacak, saygı duyulacak, itaat edi­lecek tek varlık olarak Allah’ı tanımak, kabul etmek demektir.

2)  Meleklere iman : Kuran ve Hz. Muham- med meleklere iman edilmesini buyurmakla birlikte, meleklerin niteliği açıkça bildiril­memiş, yalnızca bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre melekler yemezler, içmezler, günah işlemezler ve Allah’ın buyrukları dışına çıkmazlar; “ikişer, üçer, dörder ka­natladırlar. Her birinin belirli bir görevi vardır.

3) Kitaplara iman : İslam inancına göre Allah, insanlara tebliğ edilmek üzere pey­gamberlerine yüz suhuf (sayfalar) ve dört kitap indirmiştir. Bunların hepsi tevhid inancını, Allah’ın emir ve yasaklarını açıkla­maktadır. Ama suhuf kaybolmuş ve Kuran’ dan önceki üç kitap, yani Zebur, Tevrat ve İncil tahrife uğramıştır.

4)  Peygamberlere iman : Bir hadise göre Allah, insanlara doğru yolu göstermek için 124 bin peygamber göndermiştir. Kuran’da adlarıyla 25 peygamber anılır. İlk peygam­ber, aynı zamanda ilk insan olan Adem, son peygamber ise Hz. Muhammed’dir.

5)  Ahirete iman: Ahiret inancı, bu dünya­nın geçici olduğunu, bir gün mutlaka sona ereceğini (kıyamet) içerir. Kıyametten son­ra sonsuz ahiret, öteki dünya yaşamı başlayacaktır. Bütün insanlar yeniden diriltile­cek, hesaba çekilecek ve herkese hak ettiği karşılık verilecektir.

6)  Kadere iman :İslamdaki yaygın kader anlayışına göre, Allah, olmuş ve olacak her şeyi takdir etmiştir. Bu takdiri, her şeyi kapsayan sonsuz ilminin bir sonucudur. Ama Allah insanın önüne doğruyu ve yanlı­şı koymuş, ona akıl ve seçme özgürlüğü vermiştir. Bu nedenle insan, seçiminin so­nucundan sorumludur.

Kadere iman Kuran’da açıkça zikredilmediği için bazı İslam bilginleri bunu imanın şartlan arasından çıkarmışlardır. Ama bil­ginlerin büyük çoğunluğu, kadere imanı da imanın temel şartlarından sayar. İmanın sözle açıklanması ve yenilenmesi amacıyla tekrar edilen amentünün gelenekleşmiş biçi­mi şöyledir: Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmi’l-ahiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi mina’llahi taala ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh (Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, ka­dere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır. Tanıklık ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur ve tanıklık ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resulüdür).

İmanın Şartları Açıklaması ve İmanın 6 Şartı Nedir Hakkında Bilgiler İçin Aşağıdan Sorularınızı ve Yorumlarınızı Hemen Yazabilirsiniz.

16 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.