Farabi Kimdir Eserleri

Ünlü felsefe adamı Farabi kimdir hayatı hakkında kısaca bilgi, Farabi Eserleri

FARABÎ (870-950)

Büyük Türk İslam filozofudur. Tam adı “Ebû Nasr Muhammet Fârâbi’dir.

Türkistan’ın Fârâb kasabasında doğ­du. Babası subaydır. Fârâbi eğitimini memleketinde ve Bağdat’ta yaptı. Türkçe, Arabça, Farsça ve Latince dillerini öğren­di.

Grek felsefesini iyi bildiği için İslâm dünyasında ikinci öğretmen sıfatıyla tanı­nır. Birinci öğretmen Aristoteles’tir Aristote­les’i İslâm dünyasına Fârâbi tanıtmıştır. Kendisinden sonra gelen filozofları etkile­di.

farabiYunan klasiklerinden yaptığı çevirilerle İslâm dünyasını etkilediği gibi, Avrupalı Or­taçağ filozofları Yunan filozoflarını, Fâbâ- ri’nin yaptığı çevirilerden öğrendiler. Bu bakımdan Avrupa ortaçağ filozofları üzerinde büyük bir etkisi görülür.

Fârâbi Aristoteles’in düşüncelerine kendi düşüncelerini de katarak anlaşılır bir şekile getirdi. Mantıklaki ve siyasetteki gö­rüşleriyle büyük bir ün yaptı.

Fârâbi çok yönlü bir düşünürdür. Fel­sefe ile İslâm dinini uzlaştırdı. Mantık, siya­set, sanat, ahlak konularına eğildi. Müzik sanatıyla uğraşması onun diğer bir yönü­dür.

Fârâbi bilgi anlayışında rationalistlerin genel eğilimlerine uyarak “aklı” ön planda tutmuştur. Felsefe tarihinde ilimlerin sayı­mını ilk defa Fârâbi yapmıştır. Yüze yakın eser vermiştir.

Fârâbi sakin bir hayat yaşamış, kendi köşesine çekilerek ilmî çalışmalara yönel­miştir. Onun bu davranışı, ününün azalma­sına neden olmuştur. Ibni Sina felsefesini Fârâbi sakin bir hayat yaşamış, kendi kö­şesine çekilerek ilmî çalışmalara yönelmiş­tir. Onun bu davranışı, ününün azalmasına neden olmuştur. İbni Sina felsefesinin Fârâbî’den öğrendiklerine dayanarak kurdu­ğunu, söylemesine karşılık, Ibni Sina Farabi’den daha fazla tutulmuştur.

Farabi’nin Eserlerinden bazıları:

1) insa-ul Ulûm (ilimlerin sayımı)

2)  İlimler Felsefesi (mantık hakkındaki) görüşlerini yansıtan küçük bir eserdir. Bu eserinde Fârâbî Aristoteles’i aşmıştır.)

3)  Fûsûs’ul-Hikmet

4)  Siyâsetu’l-Medeniye

5)  Kitâbu’t-Tenbih

6)  El-Medhal fi’l-Mûsiki

Farabî’nin varlık anlayışının temelinde Tanrı vardır. Tanrı birdir ve her şeydir, bü­tün varlığın dayanağı odur. O, varlığını hiç­bir şeye borçlu değildir. Arı ustur, iyiliktir. Her şeyin kanıtı ve nedenidir. Zaman ve mekan içinde değildir. Tanrı bilendir. Ken­disini ve kendi dışındakileri bilir.

Tanrının bilgisi öncesiz sonrasızdır. Varlıkların yaradılış nedeni bu bilgidir. Farabi’ye göre, bilmek, işlemek ve yaratmak­tır. Böylece, Tanrı’nın her zaman etkin olan bilgi ve düşüncenin sonucu olarak varlıklar Tanrı’dan türüm yoluyla çıkmıştır. Şöyle ki;

Tanrı, kendini bilmek yoluyla sonsuz­da yaratır. Şu halde sonsuzda sonsuz bir varlık yaratır. Bu ilk varlık ilk ustur. Bu us iki türlü bilgiye sahiptir. Kendisini bilme bakımından bu us sonsuzdur, Tanrıyı bilmesi . yerinden zorunludur. Bu us da zorunsuz bir varlık olarak ikinci bir us zorunlu varlık olarak da ilk göğü yaratır. İkinci ya da üçüncü bir us ve ikinci göğü yaratır ve bu, ayaltı eurusine kadar böylece sürer.

Bu uslardan bir tanesi olan Etkin Us yüce evren ile bu dünya arasında bağlantı sağlar. Farabi kimdir ne yapmıştır kısaca hayatı ve Farabi eserleri hakkında bilgi verdik.

13 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.