Decompose İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decompose İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decompose Nedir?


Decompose kelimesi, Türkçe’de “çözülmek” veya “ayrışmak” anlamına gelir.

Örnek Cümleler:


1.

The organic matter in the soil will decompose over time.
(Topraktaki organik madde zamanla çözünecektir.)

2.

The body of the dead animal started to decompose rapidly.
(Ölen hayvanın bedeni hızla ayrışmaya başladı.)

3.

It is important to properly dispose of hazardous waste to prevent it from decomposing and causing environmental damage.
(Çevresel zararlara neden olmadan tehlikeli atıkları doğru bir şekilde bertaraf etmek önemlidir.)

4.

The company’s profits decomposed quickly after the scandal was revealed.
(Şirketin karları skandal ortaya çıktıktan sonra hızla azaldı.)

5.

The team tried to decompose the problem into smaller parts to find a solution.
(Takım, çözüm bulmak için problemi küçük parçalara ayırmaya çalıştı.)

6.

The artist used a special technique to decompose colors and create a unique effect.
(Sanatçı, renkleri ayrıştırmak ve benzersiz bir etki yaratmak için özel bir teknik kullandı.)

7.

The ice in the freezer slowly decomposed and turned into water.
(Buzdolabındaki buz yavaşça çözülerek suya dönüştü.)

8.

The chemical compound will decompose when exposed to heat.
(Kimyasal bileşik, ısıya maruz kaldığında ayrışacaktır.)

9.

The old building had decomposed over time and was in a state of disrepair.
(Eski bina zamanla çözülmüş ve bakımsız bir haldeydi.)

10.

The company decided to decompose their product line and focus on their core business.
(Şirket, ürün yelpazesini ayrıştırmaya ve temel işine odaklanmaya karar verdi.)

11.

The politician’s popularity decomposed quickly after he was caught in a scandal.
(Siyasetçinin popülaritesi skandala karıştıktan sonra hızla azaldı.)

12.

The bacteria in the compost pile will decompose the organic matter into nutrient-rich soil.
(Kompost yığınındaki bakteriler organik maddeyi besin açısından zengin toprağa dönüştürecektir.)

13.

The old bridge had decomposed to the point where it was no longer safe to use.
(Eski köprü, kullanmak artık güvenli olmadığı noktaya kadar çözülmüştü.)

  1. The artist wanted to decompose the traditional style and create a new form of art. (Sanatçı, geleneksel tarzı ayrıştırmak ve yeni bir sanat formu yaratmak istedi.)

  2. The food waste in the compost bin will decompose and turn into fertilizer. (Kompost kutusundaki yiyecek atıkları ayrışacak ve gübre haline dönüşecektir.)

  3. The paper in the recycling bin will be decomposed and reused to make new paper products. (Geri dönüşüm kutusundaki kağıt, ayrıştırılacak ve yeni kağıt ürünleri yapmak için tekrar kullanılacaktır.)

  4. The chemical reaction caused the substance to decompose into its component parts. (Kimyasal reaksiyon, maddeyi bileşenlerine ayrıştırdı.)

  5. The company’s plan to decompose its departments and reorganize caused a lot of uncertainty among employees. (Şirketin bölümlerini ayrıştırıp yeniden yapılandırma planı, çalışanlar arasında birçok belirsizliğe neden oldu.)

  6. The rock was slowly decomposing into sand over millions of years. (Kaya, milyonlarca yıl boyunca yavaşça kuma dönüşüyordu.)

  7. The storm caused the tree to decompose and fall down. (Fırtına, ağacın ayrışmasına ve devrilmesine neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.