Coauthor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Coauthor İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Coauthor nedir?

Coauthor, birlikte çalışılan yazar veya yazarlardan biridir. Bir eseri veya makaleyi birlikte yazan kişi veya kişilerdir.

Örnek cümleler:

1. John and Sarah were coauthors of the research paper.

(John ve Sarah, araştırma makalesinin ortak yazarlarıydı.)

 1. As coauthors, they shared equal credit for the book.

  (Ortak yazarlar olarak, kitap için eşit kredi aldılar.)

 2. The two scientists decided to become coauthors on the project.

  (İki bilim adamı, projede ortak yazar olmaya karar verdiler.)

 3. The article was written by coauthors from different countries.

  (Makale, farklı ülkelerden ortak yazarlar tarafından yazıldı.)

 4. Jane collaborated with Tom as a coauthor on several novels.

  (Jane, birkaç roman üzerinde Tom ile birlikte ortak yazar olarak çalıştı.)

 5. The coauthors had different opinions on how to approach the subject.

  (Ortak yazarlar, konuya nasıl yaklaşacakları konusunda farklı düşüncelere sahipti.)

 6. The book’s acknowledgments section thanked the coauthors for their contributions.

  (Kitabın teşekkür bölümü, ortak yazarların katkıları için teşekkür etti.)

 7. The coauthors disagreed on the ending of the story.

  (Ortak yazarlar, hikayenin sonuyla ilgili anlaşamadılar.)

 8. The research project was completed by a team of coauthors.

  (Araştırma projesi, bir ekip ortak yazar tarafından tamamlandı.)

 9. The coauthors took turns writing different chapters of the book.

  (Ortak yazarlar, kitabın farklı bölümlerini sırayla yazdılar.)

 10. The coauthors had a meeting to discuss the revisions to the manuscript.

  (Ortak yazarlar, el yazmasının revizyonlarını tartışmak için bir toplantı yaptılar.)

 11. The coauthors had conflicting schedules, which delayed the project.

  (Ortak yazarların çakışan programları, projenin gecikmesine neden oldu.)

 12. The coauthors worked well together, despite their different backgrounds.

  (Ortak yazarlar, farklı geçmişlerine rağmen iyi bir şekilde çalıştılar.)

 13. The article’s coauthors included experts in the field from around the world.

  (Makalenin ortak yazarları, dünya genelinden alanında uzman kişileri içeriyordu.)

 14. The coauthors split the royalties from the book equally.

  (Ortak yazarlar, kitabın telif haklarını eşit olarak paylaştılar.)

 15. The coauthors received praise for their groundbreaking research.

  (Ortak yazarlar, devrim niteliğindeki araştırmaları için övgü aldılar.)

 16. The coauthors had to compromise on certain aspects of the project.

(Ortak yazarlar, projenin belirli yönlerinde uzlaşmak zorunda kaldılar.)

 1. The coauthors had a disagreement about the methodology used in the study.

  (Ortak yazarlar, çalışmada kullanılan metodoloji konusunda anlaşmazlık yaşadılar.)

 2. The coauthors gave a joint presentation at the conference.

  (Ortak yazarlar, konferansta ortak bir sunum yaptılar.)

 3. The coauthors were thrilled when their book became a bestseller.

  (Ortak yazarlar, kitapları çok satanlar listesine girdiğinde çok mutlu oldular.)

Türkçe Karşılıklar:

– Coauthor: Ortak yazar
– Research paper: Araştırma makalesi
– Book: Kitap
– Scientists: Bilim adamları
– Different countries: Farklı ülkeler
– Novels: Romanlar
– Acknowledgments section: Teşekkür bölümü
– Story: Hikaye
– Research project: Araştırma projesi
– Chapters: Bölümler
– Manuscript: El yazması
– Conflicting schedules: Çakışan programlar
– Backgrounds: Geçmişler
– Experts: Uzmanlar
– Royalties: Telif hakları
– Groundbreaking research: Devrim niteliğindeki araştırma
– Methodology: Metodoloji
– Joint presentation: Ortak sunum
– Bestseller: Çok satanlar

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.