Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Kasım 2020

Çember nedir

Çember nedir

Çember, bir düzlemde, merkez adı verilen bir noktadan sabit uzaklıktaki bütün noktaların oluşturduğu eğridir.

Düzlemde bir (x, y) noktasının, kartezyen koordinat sisteminin başlangıç noktasına uzaklığı, Pythagoras teoremine göre, Vx2+ y2 olarak verilir. Böylece, merkezi başlangıç noktasında bulunan ve merkezden uzaklığı r olan noktaların oluşturduğu (yarı­çapı r olan) bir çemberin üzerindeki nokta- lann (x,y) koordinatları, bu çemberin denklemi olan x2+ y2= r2 denklemini sağlar. (xı,yı) ve (x2, V2) noktaları arasındaki uzaklık V(x/- xi) + (yı – y^)2 olarak veril­diğinden, merkezi (h, k) olan r yarıçaptı bir çemberin denklemi de (x – hf + (y – kf-r1 biçimindedir. İkinci dereceden x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 genel çokterimli denklemi, (x + a)2 +(y +b)2 = a2 + b2– c biçi­mine sokulabilir. Bu denklemin, merkezi (h, k) noktasındaki r yarıçaplı çemberi gös­termesi için, h = – a,k= -b ve r!= a2 + P-c koşullannın sağlanması gereklidir. Gerçek bir r değeri için, a2 + b2-c = 0 olmalıdır; bu koşul sağlanıyorsa, yukarda verilen genel ikinci dereceden denklem, merkezi (-a+-b) noktası, yarıçapı da Vtf2 + b2 c olan çem­berlerin denklemidir.

Bir çemberle içinin birleşiminden oluşan kapalı bölge, daire olarak adlandınlır. Dai­re teriminin bazen çember anlamında kulla­nıldığı da görülmektedir.

Çember, bir dik dairesel koninin (tabanı bir daire olan, tepesi de daire merkezinden çıkılan dikme üzerinde bulunan koni) bir düzlemle arakesiti olarak elde edilen, bu nedenle de konikler olarak adlandırılan ve çember, elips, parabol, hiperbolü içeren eğriler grubuna girer.

Yarıçapı r olan bir çemberin çevre uzunlu­ğu 2 n r değerine eşittir. Burada n ile gösterilen 3,1415926535… sayısı irrasyonel ve aşkın (transandantal) bir sayıdır, bir başka deyişle, iki tamsayının oranı olarak ifade edilmeyen ve hiçbir cebirsel denkle­min kökü olmayan bir sayıdır (bak. pi). Yarıçapı r olan bir çemberin sınırladığı alan (dairenin alanı) ise n r2 olarak veri­lir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz