Carnivorous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carnivorous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carnivorous Nedir?

Carnivorous, “etçil” anlamına gelir. Bu kelime, hayvanların etle beslenmesini ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. Carnivorous animals like lions, tigers and wolves hunt and eat other animals. (Aslan, kaplan ve kurt gibi etçil hayvanlar diğer hayvanları avlar ve yer.)
 2. Some plants are carnivorous, meaning they capture and digest insects for nutrients. (Bazı bitkiler, besinler için böcekleri yakalayıp sindirdikleri anlamına gelen etçildir.)
 3. Carnivorous behavior is common among predatory animals. (Predatör hayvanlar arasında etçil davranış yaygındır.)
 4. Some people choose to follow a carnivorous diet, which only includes meat and animal products. (Bazı insanlar sadece et ve hayvansal ürünler içeren bir etçil diyet takip etmeyi seçerler.)
 5. The sharp teeth of carnivorous animals are adapted for tearing flesh. (Etçil hayvanların keskin dişleri, eti parçalamak için adapte edilmiştir.)
 6. Most carnivorous animals are at the top of the food chain. (Çoğu etçil hayvan besin zincirinin en üstünde yer alır.)
 7. The carnivorous diet of some dinosaurs included other dinosaurs. (Bazı dinozorların etçil diyeti, diğer dinozorları da içermişti.)
 8. The Venus flytrap is a carnivorous plant that catches insects with its leaves. Venus sinek kapanı, yapraklarıyla böcekleri yakalayan bir etçil bitkidir.
 9. Some species of bats are carnivorous and feed on insects, frogs, and small mammals. (Bazı yarasa türleri etçildir ve böcekler, kurbağalar ve küçük memelilerle beslenirler.)
 10. The c

arnivorous diet of sharks consists mainly of fish, seals, and other marine mammals. (Köpek balıklarının etçil diyeti genellikle balıklar, foklar ve diğer deniz memelilerinden oluşur.)
11. The carnivorous nature of crocodiles makes them formidable predators. (Timsahların etçil doğası onları korkutucu avcılar haline getirir.)

 1. Lions are among the most well-known carnivorous animals in the world. (Aslanlar, dünyadaki en tanınmış etçil hayvanlar arasındadır.)
 2. Some people believe that humans are naturally carnivorous due to our evolutionary history. (Bazı insanlar, evrimsel tarihimiz nedeniyle insanların doğal olarak etçil olduğuna inanırlar.)
 3. Carnivorous plants have evolved specialized mechanisms to capture and digest their prey. (Etçil bitkiler, avlarını yakalamak ve sindirmek için özelleşmiş mekanizmalar geliştirmişlerdir.)
 4. The carnivorous habits of some animals can lead to overhunting and extinction of their prey. (Bazı hayvanların etçil alışkanlıkları, avlarının aşırı avlanması ve tükenmesine neden olabilir.)
 5. The carnivorous diet of some birds of prey includes snakes, rodents, and other birds. (Bazı yırtıcı kuşların etçil diyeti yılanlar, kemirgenler ve diğer kuşları içerir.)
 6. The carnivorous nature of some animals can make them more aggressive and dangerous to humans. (Bazı hayvanların etçil doğası, insanlar için daha saldırgan ve tehlikeli hale getirebilir.)
 7. Some carnivorous plants have brightly colored flowers to attract insects as prey. (Bazı etçil bitkiler, av olarak böcekleri çekmek için canlı renkli çiçeklere sahiptir.)
 8. The carnivorous behavior of some animals has inspired myths and

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.