Web sitemize hoşgeldiniz, 14 Mayıs 2021

Bilgi Felsefesi Konu Anlatımı Ders Notları – Felsefe

BİLGİ FELSEFESİ

Felsefenin, insan bilgisinin kaynağını, sınırlarını, geçerliliğini ele alan dalına bilgi felsefesi denir. O, belli bir bilgi türünü değil de, bilen özne ile bilinen obje arasındaki ilişki ile ortaya konulan bilgi sürecini genel olarak ele alır; bu sürece giren tüm öğeleri inceler. İnsanın sahip olduğu akıl, sezgi gibi yetilerinin insan zihninde olup olmadığı, varsa görünüşleri ve ötesindeki varlığı bilmemize imkân verip vermeyeceği gibi problemler ve bunların çözümlerini araştırır.

1. Bilgi Kuramının Temel Kavramları

a. Doğruluk

Bir düşünceyi dile getiren yargının gerçek ile uyuşmasıdır. Bilginin nesnesiyle çakışmasıdır.
“Ankara başkenttir” yargısı doğru, “İstanbul başkenttir” yargısı doğru değildir. Bu yargılardan birincisi gerçeği dile getirir, diğeri getirmez.

b. Gerçeklik

Gerçeklik, varlığın insan zihninden bağımsız olarak var oluşunu temsil eder. Su, Dünya, Güneş, çiçek varolan birer gerçeklik örneğidir.

Kaf Dağı’nın, devlerin, yedi başlı ejderhanın gerçekliği yoktur. Gerçeklik, bir şeyin varoluşuyla ilgili, doğruluk ise bilginin bir özelliğidir. Yargının gerçekliği dile getirip getirmemesine bağlıdır. Buna göre “Dünya” gerçek, “Dünya dönüyor” yargısı ise doğrudur.

c. Temellendirme

Bir iddiayı savunmaya yönelik olarak mantıksal gerekçelerin tutarlılık içinde ortaya konulmasıdır. Filozofların yaptıkları, iddialarını savunmak için temel dayanaklarını ortaya koyarak görüşlerini temellendirmektir. Bilginin insan zihninde doğuştan yer aldığını savunan bir filozof, bu görüşünü temellendirmek durumundadır. “Benim kanaatlerim öyle olduğunu bildiriyor” şeklinde kestirme cevaplarla görüşünü savunamaz.

2. Bilgi Felsefesinin Temel Soruları

a. Bilginin Kaynağı

İnsan, genel bir düşünce ile, kendisini kuşatan evrenle ilgili bir takım bilgilere sahip olur. Zihnimizde iyiliğe, kötülüğe, güzelliğe, hakikat ve hayata, matematik prensiplerine vb. ait bilgiler vardır. “2+2=4”, “Ay, Dünya’nın uydusudur.” birer bilgi örneğidir. Acaba zihindeki mevcut bilgiler nasıl meydana gelmiştir, nasıl meydana geliyor? Bilgilerin meydana gelmesinde rol oynayan faktörler nelerdir? Akıl mı, deney mi; yoksa bunlardan tamamıyla farklı başka faktörler var mıdır?

Bütün bu sorulara;

Rasyonalistler, bilginin akla dayandığını,

Empristler, bilginin deneye dayandığını,

Sensualistler, bilginin duyuma dayandığını,

Entüisyonistler, bilginin sezgiye dayandığını,

ileri sürerek birbirlerinden farklı şekilde açıklık getirmeye çalışmışlardır.

b. Bilginin Değeri

Bilginin, araştırdığı olaya ve konuya uygunluğu demektir. Doğru bilgi, açıkladığı gerçekliği olduğu gibi yansıtan bir bilgidir. Örneğin “Şu kalem kırmızıdır” gibi bir önermede, işaret ettiğim kalem gerçekten kırmızı ise, doğrudur.

Elde ettiğimiz bilgi, objesine uygun mudur, değil midir? Varlığın doğru bilgisine ulaşılabilir mi? Bilgi gerçeği verebilir mi? gibi sorular da hangi bilginin doğru olduğuna açıklık getirmeye çalışır.

Bilginin değeri ile ilgili sorular bizi “doğru bilginin imkânı” problemine götürmüştür. Felsefe tarihinde bu soruya iki şekilde cevap verilmiştir.

3. Bilgi Felsefesinin Temel Problemi

(Doğru Bilginin İmkanı Problemi)

a. Doğru Bilginin İmkânsızlığı

aa. Septisizm (Şüphecilik)

İnsan zihninin değişmez bir gerçeğe ulaşamayacağını, hakikat olarak kabul edilebilecek bir şey için zihnimizde bir ayraç bulunmadığını, bundan dolayı da kesin hükümler vermekten kaçınmamızın ve herşeyden “prensip olarak şüphe etmemizin” doğru olacağını kabul eden görüştür. Şüphecilik, bir bilginin doğru ya da yanlışlığına ait yargıyı kabul etmediği gibi inkâr da etmez. Sadece bu bilgilerden şüphe eder.

Süpheciliğin kurucusu olan Pyrrhon’a göre hiçbir şey ne doğrudur ne de yanlıştır. Her yargı ve her yargının çelişiği için aynı nedenler bulunabilir. Doğruyu yanlıştan ayıracak bir ölçüt olmadığına göre, varlıklar hakkında çelişik yargılar ileri sürülebilir. Bu nedenle yargıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Süpheci filozoflardan Timon’a göre ise;

Nesnelerin gerçek yapısı bilinemez,

Bu nedenle her türlü yargıdan kaçınmalıyız,

Böylelikle ruhun sarsılmazlığına yani mutluluğa ulaşırız, görüşünü ortaya koymmuştur.

ab. Sofistler

Sofist Protagoras, “İnsan her şeyin ölçüsüdür” di-yerek, doğruluğun insanlara göre değiştiğini ileri sürmüştür. Üşüyen insan için rüzgarın soğuk, üşümeyen için soğuk olmadığını belirterek herkes için geçerli mutlak bir bilginin olamayacağını savunmuştur.

Bilginin imkânsızlığını ileri süren sofist filozoflardan Gorgias bu görüşünü,

“Hiçbirşey yoktur, olsa bile bunu bilemezdik, bilseydik de başkalarına bildiremezdik” sözleriyle dile getirmiştir.

b. Doğru Bilginin İmkanı

ba. Dogmatizm

Bilginin kesin ve değişmez nitelikte olup olamayacağını hiçbir eleştiriye tabi tutmadan, aklın mutlak ve değişmez olanı bilebileceğini, düşünme ve akıl yoluyla değişmez, kesin gerçeklere ulaşılabileceğini kabul eden öğretidir.

Dogmatik düşüncenin ilk temsilcileri ilkçağ doğa filozoflarıdır. Bu filozoflar evrenin özünü, ana maddesini bir ilk prensibe dayandırarak, kesin olarak bildiklerini ileri sürmüşlerdir. İşte bu ilk nedenin ne olduğunu kesin olarak bildiklerini kabul ve iddia eden bu filozoflara dogmatik filozoflar denilir.

bb. Rasyonalizm (Akılcılık)

Rasyonalizme göre doğru bilgi olanaklıdır ve doğru bilginin ölçütü akıldır. Rasyonalistlere göre matematik bilgiler, aklın ilkeleri kesin bilgilere örnek oluşturur. Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Hegel rasyonalist filozoflara örnektir.

Sokrates: Aklın, değişmez ve gerçek varlığın bilgisine doğuştan sahip olduğunu söyler. Dürüstlük, adalet, iyilik gibi erdemlerin bilgisinin tecrübe ile kazanılmadığını, bu bilgilerin insanda doğuştan olduğunu ileri sürmüştür.

Platon: Zorunlu, kesin, genel geçer bilginin var olduğunu, bu bilgilerin de ideaların bilgisi olduğunu ileri sürer. Ona göre görünüşler dünyasında sürekli değişme olduğundan, bu varlıklar bilinemezler. İdealar dünyası ise ezeli ve ebedi olan ve akılla kavranan gerçeklik alanıdır. İdealar insan zihninde doğuştan yer alır. 2+2=4 idealar dünyasının doğru bilgisine bir örnektir.

Aristoteles: Ona göre bilgi edinme yetisi akıldır. Ancak akıl bilgiyi taşıyan değil, üreten bir yeti olmaktadır. Aristoteles, mantığında kullandığı tümdengelim yöntemiyle, aklın bilgi yapma yetisi olduğunu göstermiştir.

Descartes: İnsan zihninde doğuştan düşünceler bulunduğunu, iyi yönetilen zihnin kesin, genel geçer bilgiye ulaşabileceği görüşündedir.

Başlangıçta, geçici olarak bütün bilgilerinin doğruluğundan kuşku duymuştur. (Metodik şüpheci yöntemi) O, aklın basit ve mutlak doğrulardan hareket ettiğinde, kendisinden kuşku duyulmayan bilgilere adım adım ulaşılabileceğini göstermeye çalışmıştır. “Düşünüyorum, o halde varım” yargısına, bu yöntemine dayalı akıl yürütmesiyle ulaşmıştır.

Hegel: O, doğru bilgiye hiçbir deneye başvurmadan, yalnızca düşüncenin sınırları içinde kalınarak ulaşılabileceğini ileri sürer. Ona göre doğru bilgiye ulaşmak için, önce varlığa yönelmek, onu düşünceye konu yapmak gerekir. Düşünmek, nesnenin ardındaki ideyi kavramaktır. Aklın yasaları, varlığın yasaları ile aynıdır. Hegel’e göre “akla uygun olan gerçek, gerçek olan akla uygundur.”

bc. Empirizm

Rasyonalizmin karşıtı olan bu akıma göre doğuştan gelen hiçbir ilke ya da bilgi yoktur, bütün bilgiler duyu ve deneyimlerden gelir.

Güneşin yakıcı olduğu, Tanrı’nın var olduğu bilgisini insan sonradan edinir. Bu akımın savunucuları arasında John Locke ve David Hume vardır.

John Locke’a göre insan zihni doğuştan “boş bir levha” (tabula rasa)dır. Duyu ve deney verileri bu levhayı doldurur. “Zihinde bulunan hiçbir düşünce yoktur ki, daha önce duyularda bulunmamış olsun” sözü ona aittir.

Hume, insan zihnindeki bütün bilgilerini duyu verilerine indirger. Ona göre doğa yasaları gibi düşünce yasaları da insanın alışkanlıklarından başka birşey değildir. Dolayısıyla zihinde bulunan tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın duyularla algılanması vardır.

bd. Pozitivizm

Pozitif felsefeyi geliştirip sistemleştiren A. Comte’a göre, bilimin tek amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ya da doğal yasaları bulmaktır. Bu amaç ise yalnızca gözlem ve deney yoluyla gerçekleştirilebilir. Gözlem ve deney yoluyla kazanılan bilgi pozitif bilgidir.

Pozitivizm, araştırma alanı olarak sadece olguları görür. Olguların bilgisi, olayların özünü ve gerçek nedenini vermez; ama olayları idare eden yasaları verir. Bu yasalarla gelecek hakkında öngörüde bulunuruz.

be. Sezgicilik

Bu akıma göre mutlak hakikati kavramanın yolu sezgiden geçer. Sezgi, aracısız ve doğrudan bilmeyi içeren bir yeti olmaktadır. Bütünü, bir bakışla doğrudan kavrama ve keşfetmedir. Duyuların ve aklın veremeyeceği hakikat bilgiye ancak sezgiyle ulaşılabilir.

Sezgiciliğin önemli temsilcisi Bergson’dur. Ona göre gerçeklik hayattır, akıştır; bu da yalnızca sezgiyle kavranabilir. Sezgi, varlığın özüne nüfuz ederek gerçekliği oluşturan süreyi, yaşamı içten içe duyarak kavrar.

bf. Kritisizm
İnsan zihninin güçlerine ve insanın neyi bilip neyi bilemeyeceğine ilişkin bir araştırmadan meydana gelen felsefe yaklaşımıdır. Temsilcisi Kant’tır.

Kant’a göre insan aklı, ancak olaylar dünyasını bilebilir. Bu bilginin ham maddesi duyular aracılığıyla gelir. Ham madde zihnin kalıplarına girer, formunu alır ve akıl ilkeleri ile işlenerek dış alemin doğru bilgisi elde edilir.

Bilgi sürecinde insan pasif olmayıp, aktif bir biçimde duyular yoluyla gelen izlenimleri sınıflar, kalıplara yerleştirir ve yorumlar. Ancak insan bilgisi sınırlı olduğundan, zihin, nesne ve olayları gerçekte oldukları şekliyle bilemez.

Nesneler insan tarafından, yalnızca zihnin olanaklarına, yapısına, formlarına göre bilinirler. O halde Kant’a göre bilgi, sınırlı ve insana göredir.

bg. Pragmatizm

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak, yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca “fayda” açısından bakan felsefe yaklaşımıdır.

Bu yaklaşımın savunucularından W. James’e göre pragmatik yöntem, her kavramı, kendilerinden pratik sonuçlar çıkararak yorumlamaktır; hakikat ise, olacak şeye karşı bizi hazırlayan eylemdir. Doğru fikirler, doğruluklarını uygulayarak ortaya koyabileceğimiz fikirlerdir. Bir fikir, hayatımız için uygun olduğu sürece doğrudur ve iyidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. selami siken dedi ki:

  süper olmammaış

 2. Deff dedi ki:

  Doğrulukla gerçeklik aynı kapıya çıkmıyor mu ya ?

 3. esra dedi ki:

  Doğru amaçlar için kullanılmayan bilginin insanlığa vereceği zararları neler olur bana yardım edermisiniz ödev de :D

 4. yunus emre dedi ki:

  Ben felsefe öğretmeni olmak istiyorum fakat felsefe metinleri ve açıklamaları o kadar karışık ve anlaşılmaz geliyordu ki bana, sizin sayenizde felsefeyi anlamaya ve anladıkça daha da sevmeye başladım. O kadar anlaşılır ve konunun özünün anlatmışsınız ki hayran kaldım kırtasiyeden felsefe ile ilgili bütün notlarınızı çıkarıp onlara çalışıyorum.İlerde felsefe öğretmeni olup kendi dershanemi açacağım. iyi ki varsınız sonsuz teşekkürler http://www.derszamani.net...

 5. selami dedi ki:

  hiç güzel olmuş bune ya

 6. ali kater dedi ki:

  bence yazılan metin yüzeysel olarak anatılmış konular tamemen anlatılmamış kapsamsız ve yetersiz karmaşıık bir dile işlenmiş

 7. Ömercan dedi ki:

  Adamsınız siz ya. Proje ödevimin planı ve büyük ölçüde bilgilerini buradan aldım. Allah razı olsun :D

 8. gamze dedi ki:

  teşekkür ederim çok güzelmiş süpppersiniz
  seviliyosunuz<3

 9. gamze dedi ki:

  teşekkür ederim çok güzelmiş süpppersiniz

 10. Gamze Gül dedi ki:

  Büşra misin nesin mal gibi bilgi veriyorsun bu bilgi bana yaramıyor fen Lisesiymis inek olma bu kadar hahahaaaaaa ;)))))

 11. gizem dedi ki:

  büşra hadi canım uza egolarını tatmin edeceğin yer burası değil.

 12. büşra dedi ki:

  Allah razı olsun ya kardeşim… :) insan fen lisesine gidince böyle felsefe kolay gelir haha :)

  1. büşra dedi ki:

   ne mutluyum ki çok zekiyim :) ıq testinde ıq seviyem 169 çıktı canlarım yerim sizin beyninizi :)haha

   1. büşra dedi ki:

    allah size yardım etsin ya :( felsefeyi anlamıyosunuz ya hani. :( çok üzülüyorum size :(tabi ben anladığım için bir problem olmuyor haha :)

    1. büşra dedi ki:

     ya ben herşeyde nam saldım maşşallah bak twitter ,facebook, foursquare …. yani daha ne diyeyim yani herkes bana özeniyor…ya benim gibi olmayı herkes isterki anlıyorum sizi üzülmeyin :( Allah vermiş bir zeka yanında da güzellik of ne yapıcam bilmiyorum :(

     1. büşra dedi ki:

      herşeyde yeteneğim var o yüzden ezik insanlarla takılmıyorum canım :) mesela bir arkadaşım var ses yarışmasında il 1.cisi o da her yerde nam salmış . o da eziklerle takılmıyor haha :)

     2. nur dedi ki:

      Unutma canim pirede golgesini deve zanneders …

     3. selami siken dedi ki:

      sen kimsina acaba

    2. hayal dedi ki:

     övme kendını fazla salak mısın nesın mal mal seyler yazıp bnım canımı sıkma senın havanı bı ındırırım fen lısenınde okuyomus enı bu kafayla nasıl oraya bılmıyorum ama hatanın buyugunu yapmıslar

    3. Hakan dedi ki:

     Ah kardeşim üzüldüm senin adına… Zeki olduğunu söyleyip kendini övüp, yüceltiyorsun. Zekaya kendinin ulaştığını düşünüyorsun. Ama o zeka sana veridi ve verilmesinin bir nedeni, bir amacı var. Lakin anlıyoruz ki sen bu zekanı hikmetine uygun bir şekilde kullanmyorsun. Ki zeki olmak çok büyük marifet degildir. Senin bazı konularda hızlı düşünmeni sağlar ancak. Önemli olan akıldır. Hem bu dünyanı hem de diğer dünyanı kurtarıcak olan aklındır bunu unutma

   2. Gamze Gül dedi ki:

    Kezban ya harcaniyosun yazık sana hahaha

    1. asya dedi ki:

     aynen.bence yalan söylediği çok belli.kendince hava atacak mal.kime atıyosa

  2. ezgi dedi ki:

   Ohaa sen ne kadr gerizekali bi kzsin şoklardayimm :))

 13. elif dedi ki:

  ya her şey iyi hoşta bu yazıların gerçek kaynakçası niye yok ki?:)

 14. Erdem dedi ki:

  Tam olarak işime yaradı teşekkürler

 15. sara dedi ki:

  cok tesekkur isime yaradi

 16. okan dedi ki:

  gerçekten çok kısa ve öz…çok yardımcı oldu

 17. ayşe dedi ki:

  felsefe bir deniz olsa içindeki taşlar bilgi olsa bu bilgilere nasıl ulaşırdık ?

  1. Sokrafake dedi ki:

   Suyun içine dalarak.

   1. Karafatmalarbirliğindenabdulrezzak dedi ki:

    aynştayn was here

  2. simay dedi ki:

   denize ulaşınca bilgilere zaten ulaşırsın nasıl ki bir kitaba ulaşınca bilgileri ulaşıyosak yeter ki bilgi edinmek iste.

 18. Eda dedi ki:

  Çok teşekkür ederim, çok yardımcı oldu:)

 19. fatih dedi ki:

  bence gayet güzel… faydalı bir çalışma olmuş , ayrıca aviecim o gördüklerin görmediklerinin yanında hiç kalır :))

 20. avieee dedi ki:

  hiçç beğenmedimm yaa bu ne..bu kadar uzun cümlee olur mu hiçç..anlamadım vallaha hiç bişey.

  1. selami siken dedi ki:

   kes bakma o zman

Yorum Yaz