Bandırma Nerededir- Nereye Bağlıdır

Bandırma Nerede, Bandırma Nereye Bağlı, Bandırma Nerenin İlçesi

Bandırma, Marmara Bölgesi’nde Balıkesir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzöl­çümü 599 km2 olan Bandırma ilçesi doğuda Bursa ili, güneyde Manyas, batıda Gönen ilçeleri, kuzeyde de Erdek ilçesinin yanı sıra Erdek ve Bandırma körfezleriyle çevrilidir.

Düzlüklerin geniş alanlar kapladığı ilçenin hiçbir kesiminde yükselti 1.000 m’yi bul­

maz. Yer yer alçak tepelere rastlanan ilçe­nin kuzeydoğu kesimini Karadağ’ın batı uzantıları engebelidir. İlçenin başlıca akarsuyu Sığırcı Deresidir. Bu küçük akar­suyun döküldüğü Manyas Gölünün(*) bü­yük bölümü ilçe sınırları içindedir. Marmara Denizine komşu olan ilçenin hem Erdek Körfezi, hem de Bandırma Körfezi güneyin­de kıyısı vardır. Bu körfezlerin birbirine en çok yaklaştığı alanda yer alan bir kıstak Kapıdağ Yanmadasını Anadolu’ya bağ­lar. Erdek ilçe sınırı, Belkıs Tombolosu adıyla anılan bu kıstaktan geçer.

İlçenin geniş ve verimli ovalarında önemli miktarda bitkisel üretim yapılır. Yetiştirilen başlıca bitkiler tahıl, şeker pancarı, ayçiçe­ği, baklagiller, zeytin ve üzümdür. Sebzeci­lik de yapılan ilçe maydanozuyla ünlüdür. Sığır ve koyun yetiştirilir. İlçede kurulu olan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde yük­sek nitelikli damızlık koç ve koyun üretilir­ken, bitkisel üretim, koyunculuk, tavukçu­luk, sığırcılık ve atçılık konularında yetiştir­me, bakım, ıslah ve verim çalışmaları yapıl­maktadır. Bandırma’da hayvancılığın geliş­kin kollarından bir başkası da tavukçuluk­tur. Balıkçılık ise ilçenin Marmara Denizine olan kıyılarında ve Manyas Gölünde yapılır. Son yıllarda özel ve kamu kuruluşlarınca yapılan yatırımlar, özellikle kimya sanayi­sinde yoğunlaşmıştır. İlçede Etibank’a ait boraks ve asitborik fabrikası ile bir sülfürik asit fabrikası vardır. Özel sektöre ait iki fabrikanın birinde yapay gübre, öbüründe sülfürik asit ve fosforik asit üretilmektedir. Kimya sanayisi kuruluşları önemli ölçüde çevre kirliliğine neden olduklan gerekçesiy­le yoğun eleştirilere uğramaktadır. İlçede un, yağ ve salça gibi besin maddeleri üreten fabrikalar da vardır. Bandırma’da turizm de önemli bir gelir kaynağıdır. Marmara Deni­zi kıyılarındaki plajlar çok sayıda turist çeker, Manyas Gölü ve çevresindeki Kuş Cenneti Milli Parkı da turistlerin ilgisini uyandıran bir yöredir.

İlkçağda Misya bölgesinde yer alan yöre­deki en önemli merkez, bir liman kenti olan Panormos’tu. Kazılarda bulunan bir lahitten MÖ 10-8. yüzyıllar arasında kurulduğu sanı­lan Panormos’un Kyzikoş kenti ile ilişkisi olduğu sanılmaktadır. İlkçağlarda Misya bölgesi sınırlan içerisinde kalan ve Panormos adıyla anılan yöre, MÖ 334’te İskender tarafından Perslerden alındı. Roma yöneti­minden sonra Bizanslıların eline geçti. 1076’da Kutalmışoğlu Süleyman Şah tara­fından alınan yöre, 1106’da yeniden Bizanslılann egemenliğine girdi. 13. yüzyılda Karesioğullarının eline geçtikten sonra, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katıl­

dı. 16. yüzyıl sonlarında İstanbul kadılığına, 1830’da da Erdek kazasının Kapıdağı nahi­yesine bağlandı. Bandırma, 1880’de kaza yapıldı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Kınm ve Romanya’dan göçmenlerin gelmesiyle nüfusu arttı. 2 Temmuz 1920’den 15 Eylül 1922’ye değin yöreyi işgalleri altın­da tutan Yunanlılar geri çekilirken çevreyi yakıp yıktılar.

Kentin ilk adı olan Panormos, zamanla Panormus, Panormes, Panorme biçiminde söylendikten sonra Panderma’ya dönüştü. Daha sonra Türkler tarafından Bandırma biçiminde söylenmeye başladı. 1874’te bü­yük bir yangın geçiren, 1922’de işgalden kurtulduğunda yıkıntı halinde olan Bandır­ma kenti, Bandırma Körfezi kıyısında az eğimli bir alanda kuruludur. Kentte başlıca ekonomik etkinlik ticarettir. Bandırma Cumhuriyet öncesinde, kapitülasyonlardan yararlanan yabancı tüccarlar tarafından dış ticaret limanı olarak kullanılıyordu. Bu dö­nemde ticaretin önemli bir bölümü Rumların elindeydi. Kent ticari önemini Cumhuriyet’in ilk yıllarında sürdüremedi. 1960’lara değin görece durağan bir yaşama ve ağır bir nüfus artışına sahne oldu. Liman inşaatının tamamlanması ve yeni sanayi yatıranlarının gerçekleşmesiyle birlikte, Bandırma göç alan bir kent durumuna geldi. Kent bugün ülke çapında önemli ticaret ve ulaşım mer­kezlerinden biridir. Bandırma limanı aynı zamanda bir ihraç merkezi durumundadır. Limandan yüklenen maddeler arasında bo­rasit, tinkal, konserve, salamura zeytin ve domates salçası ağırlıktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.