Bağlantı Nedir (Hukuk)

Hukuki terim olarak bağlantı ne demek anlamı…

Bağlantı, aynı maddi ve hukuki nedenden doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm ötekini etkileyecek nitelikte olan davalar arasındaki bağ demektir. Bu davaların taraflarının aynı olup olmaması, aynı ya da farklı yargı yerlerinde açılmış olması, bağlantı konu­sunda hiçbir rol oynamaz. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 38. maddesine göre, idare mahkemesi, vergi mahkemesi ya da Danıştay’a ya da birden fazla idare ya da vergi mahkemesine açılmış olan davalarda, bağlantının varlığına taraf­lardan birinin isteği üzerine ya da doğrudan mahkemece karar verilir. Bağlantılı dava­lardan birinin Danıştay’da bulunması halin­de dava dosyası Danıştay’a gönderilir. Bağ­lantılı davalar aynı bölge idare mahkemesi­nin yargı çevresindeki mahkemelerde bulu­nursa, dosyalar doğrudan bölge idare mah­kemesine gönderilir. Bağlantılı davaların birleştirilerek görülmesi için dosyaların gönderildiği mahkeme, bağlantının var olup olmadığı konusunu ivedilikle inceleyerek bir karara varır. Mahkeme bağlantının var­lığına karar vermişse, bağlantılı davaları birlikte görerek hükme bağlar. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’na göre, bağlantılı davalar ayrı mahkemelerde açılmışsa, bunların aynı mahkemede birleş­tirilmesi konusundaki itiraz davanın başında ileri sürülmelidir. Öteki davanın görüldüğü mahkeme, davalının bağlantı konusundaki itirazını haklı görerek davaların birleştiril­mesine karar verirse, elindeki dosyayı ilk davanın açıldığı mahkemeye gönderir. Da­valar aynı mahkemede açılmışsa, davaların bağlantı dolayısıyla birleştirilmesi istemi, davanın her evresinde yapılabilir (m. 48). Mahkeme, istemi haklı görürse, bağlantılı davaları birleştirerek yürütür- ve karara bağlar. İdari yargılama usulü ve ceza yargı­laması usulünden farklı olarak, hukuk yar­gılama usulünde bağlantı nedeniyle davala­rın birleştirilmesine mahkeme kendiliğin­den karar veremez; bu konuda davalının istemde bulunması zorunludur.

Ceza yargılaması usulünde bir kimse bir­kaç suç işlemekten sanık olur ya da bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa, açılan davalar arasında bağlantı vardır. Bir kişinin işlediği suçlarla ilgili bağlantıya sübjektif bağlantı, aynı suçu bir­den fazla sanığın birlikte işlemesi durumun­da ortaya çıkan bağlantıya ise objektif bağlantı denir. Bundan başka, bir suçun hazırlanması, kanıtların yok edilmesi ve benzeri amaçlarla işlenen ikinci bir suç varsa, bu suçlar arasında geniş anlamda bağlantıdan söz edilir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 3. ve 230. maddeleri bütün bu bağlantı türlerini düzenlemiş ve bağlantı için irtibat sözcüğünü kullanmıştır. Farklı yerlerdeki ceza mahkemelerinin yetkisi içine giren suçlar bir üst mahkemede birlikte yargılanabilir (m. 4, 5), ama şahsi dava konusu olan bir suça ilişkin yargılama ile ağır cezalık bir suça ilişkin yargılama birleştirilemez. Birleştirme yoluna gidilmesi yasal hükümlerce yasaklanmışsa ya da yargılamanın hızlandırılması bakımından birleştirmeden yarar beklenmiyorsa, bağlantılı davalardan birinin bekletilmesi olanağı vardır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.