Atmosfer ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Atmosfer ve özellikleri hakkında bilgi kısaca, Atmosfer nedir, Atmosferin özellikleri

Atmosfer

Dünyayı saran, yer çekimi ile dünyaya bağlı bulunan, yüzlerce kilometre kalınlı­ğında bir gaz katmanıdır. Bu katmanın yak­laşık %78 kadarı azot, %21 kadarı oksi­jenden meydana gelir. Geri kalan ise ar­gon, neon, kripton, helyum, karbondioksit gibi gazlardır.

Atmosfer, içindeki oksijenden ötürü canlılar için bir hayat kaynağıdır. Aynı za­manda varlığı ile güneş ışınlarının dünya­ya doğrudan doğruya gelerek yakmasını önler, geceleri ise yani güneşin görünme­diği zamanlarda sıcaklığı içinde tutarak ısı­nın hayatı etkileyecek kadar düşmesini ön­ler. Yani dünyayı koruyan bir örtü gibidir. Atmosferin toplam ağırlığı 6.000.000.000.000.000 tondur. Bu ağırlıktan doğan basınçla, dünyaya ya­kın olan katmanlar daha sıkışık-yoğun, yüksektekiler ise basınç azaldığı için daha gevşektir. Deniz seviyesinde hava basın­cı 1 kgfcm2, 5400 metrede bunun yarısı, 50 km.’de ise bunun binde biridir. Bizlerin vücut yapısı deniz seviyesindeki hava ba­sıncına dayanacak biçimde olduğundan, havanın ağırlığı bizi rahatsız etmez. Atmos­fer basıncı genellikle ağırlığı ve taban alanı atmosfer sütununkine eşit olan civalı ba­rometreyle ölçülür. Deniz düzeyindeki at­mosfer basıncı bu ölçüm ile 760 mm.’lik cıva basıncıdır.

Hava kütlelerinin doğu-batı doğrultu­sundaki yatay hareketlerinden doğan ve yer çevresinde bir dizi rüzgâr kuşağı oluş­turan, büyük çapta rüzgâr sistemlerine at­mosfer dolaşımı denir. 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemleri yakınındaki, astropik yüksek basınç kuşaklarında ha­va kütlesinin alçalmasıyla yeryüzeyine ya­kın olarak batıya ve ekvatora doğru esen Alize rüzgârları doğar. Bu rüzgarların ek­vator yakınlarındaki dönenceler arası ya­kınsama bölgesinde, birbirine karışıp yük­selmesiyle de ters alize rüzgârları oluşur.

Güney yarımkürede atmosfer dolaşımı­nı bozacak kara parçaları çok az olduğun­dan, buradaki bölgesel rüzgâr kuşakları çok daha kararlı ve tek düzedir. Kuzey ya­rımkürede ise, yılın belirli zamanlarında kı­talar ve okyanuslar üzerinde büyük, olduk­ça sürekli yüksek ve alçak basınç merkez­leri oluşur.

Atmosfer ilk defa 1783’de bir Montgo- fier balonunun aşağı yukarı 9000 metre yukarıya çıkarılması ile incelenmiştir. Bu­gün bütün hava şartları ve davranışları tek­niğin ilerlemesi sonucu bütün teferruatı ile rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Atmosfer, esas olarak Troposfer, Stra­tosfer ve iyonosfer olmak üzere üç taba­kadan meydana gelmektedir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.