Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Temmuz 2021

Atatürk Kronolojisi

Mustafa Kemal Atatürk Kronoloisi,  Atatürk Ne Zaman Ne yapmıştır Tarihleri

Atatürk Kronolojisi

1881: Mustafa, Selanik’te doğdu.

1896: Mustafa, Askerî Rüştiyeye girdi “Kemal” adını aldı.

1895: Mustafa Kemal, Selânik Askerî Rüştiyesini bitirdi, Manas­tır Askerî idadisine girdi,

1899: Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna girdi.

1902: Mustafa Kemal, Harp Akademisine girdi ve burada ga­zete çıkardı,

11 Ocak 1905: Mustafa Kemal, Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’a 5, Ordu’nun 30, Süvari Alayı’nda staj yap­ması için atandı.

Ekim 1906: Mustafa Kemal, Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemi­yetini kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

20 Haziran 1907: Mustafa Kemal’in rütbesi kolağalığına (Kı­demli Yüzbaşı) yükseltildi.

31 Mart 1909: Mustafa Kemal, İstanbul’a Genelkurmaya nak­len atandı,

27 Kasım 1911: Mustafa Kemal, binbaşılığa yükseldi,

22 Aralık 1911: Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta Tobruk saldırısı­nı yönetti.

27 Ekim 1913; Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliğine (Askerî ataşelik) atandı.

Mart 1914: Mustafa Kemal, yarbaylığa yükseltildi.

Şubat 1915: Mustafa Kemal, Tekirdağ’da 19. tümeni kurdu.

25    Nisan 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu’nda itilaf Devletle­rine karşı koydu.

1 Haziran 1915: Mustafa Kemal albaylığa yükseldi.

9   Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutan­lığına atandı.

10    Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar’dan düşmanı geri attı.

1 Nisan 1916: Mustafa Kemal tuğgeneralliğe yükseldi.

6 Ağustos 1916: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’u düşman elin­den kurtardı.

20   Eylül 1917: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun duru­munu açıklayan raporunu yazdı,

Ekim 1917: Mustafa Kemal, istanbul’a döndü.

26   Ekim 1918: Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu,

30   Ekim 1918: Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesi’ni imzala­dı.

31    Ekim 1918: Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komu­tanlığına atandı.

13 Kasım 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı kaldırıldı. Mustafa Kemal, istanbul’a döndü.

30 Nisan 1919: Mustafa Kemal, Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliğine atandı.

16 Mayıs 1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla istan­bul’dan ayrıldı.

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı.

15 Haziran 1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.

21  Haziran 1919: Amaysa Genelgesi yayınlandı.

8-9 Temmuz 1919: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi.

23 Temmuz 1919: Mustafa Kemal’in başkanlığında Erzurum Kongresi toplandı ve bir temsil heyeti seçilerek dağıldı (7 Ağustos 1919).

4 Eylül 1919: Mustafa Kemal’in başkanlığında Sivas Kongresi toplandı ve 11 Eylül’de sona erdi.

11 Eylül 1919: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa­yı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığına seçildi.

22  Ekim 1919: Mustafa Kemal, Amasya Protokolü’nü imzala­dı.

7 Kasım 1919: Mustafa Kemal, Erzurum’dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919: Mustafa Kemal, Temsil Heyeti ile birlikte Anka­ra’ya geldi.

Mart 1920: Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyu­ruda bulunuldu.

Mart 1920: İstanbul, itilaf Devletleri tarafından ele geçirildi.

23  Nisan 1920: Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Mil­let Meclisini açtı.

24   Nisan 1920: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

5 Mayıs 1920: Mustafa Kemal’in başkanlığındaki ilk hükümet toplandı.

11 Mayıs 1920: Mustafa Kemal, istanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

10 Ağustos 1920: Osmanlı imparatorluğu delegeleriyle itilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı.

9-11 Ocak 1921: Birinci inönü Savaşı yapıldı.

20 Ocak 1921: ilk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun esas maddeleri kabul edildi.

30 Mart – 1 Nisan 1920: İkinci inönü Savaşı yapıldı.

10 Mayıs 1921: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Mec- lisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Grubu kuruldu ve Mustafa Kemal, Grup Başkanlığı’na seçildi.

5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevi veril­di.

23   Ağustos 1921: Mustafa Kemal’in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.

13 Eylül 1921: Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.

19 Eylül 1921: Mustafa Kemal’e mareşal rütbesi ve gazi unva­nı verildi.

26 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti,

30 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar Baş­komutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı,

1 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal, “Ordular! ilk hedefiniz Ak­deniz’dir, ileri!” emrini verdi.

9 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal izmir’e geldi,

11  Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi imzalandı.

1  Kasım 1922: Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.

29 Ocak 1923: Gazi Mustafa Kemal, Latife Hanım’la evlendi,

24  Temmuz 1923: Lozan Antlaşması imzalandı.

9 Ağustos 1923: Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası’nı kurdu.

11 Ağustos 1923: Gazi Mustafa Kemal 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi,

29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi,

29 Ekim 1923: Gazi Mustafa Kemal, ilk cumhurbaşkanımız ol­du.

1 Mart 1924: Gazi Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisinde ha­lifeliği kaldırılışı ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söyledi.

3 Mart 1924: Hilafet kaldırıldı, öğrenim birleştirildi. Şeriye ve Ev­kaf Vekâleti (Bakanlığı) ve Erkânıharbiye Umumiye Vekâletinin kaldırılması hakkındaki yasaları Büyük Millet Meclisince kabul edil­di.

20 Nisan 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anaya­sa) Kanunu kabul edildi.

17 Şubat 1925: Aşar vergisi kaldırıldı,

23  Ağustos 1925: Gazi Mustafa Kemal, ilk defa Kastamonu’da şapka giydi.

25  Kasım 1925: Şapka Kanunu, Büyük Millet Meclisince kabul edildi.

30 Kasım 1925: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanun kabul edildi.

26  Aralık 1925: Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu kabul edildi,

1 Temmuz 1927: Gazi Mustafa Kemal, cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez istanbul’a gitti.

15-20 Ekim 1927: Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Par­tisi 2. Kurultayı’nda tarihî Büyük Nutku’nu söyledi.

1 Kasım 1927: Gazi Mustafa Kemal, 2. kez cumhurbaşkanlığı­na seçildi.

9 – 10 Ağustos 1928: Gazi Mustafa Kemal, Sarayburnu’nda yeni Türk harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.

1 Kasım 1928: Türk Harfleri Kanunu Büyük Millet Meclisinde ka­bul edildi.

12 Nisan 1931: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Ku­rumu kuruldu.

4 Mayıs 1931: Gazi Mustafa Kemal, 3. kez cumhurbaşkanlı- ğı’na seçildi.

12 Temmuz 1932: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Du­rumu kuruldu.

29Ekim 1933: Gazi Mustafa Kemal, cumhuriyetin 10. yıldönü­münde tarihî nutkunu söyledi.

24   Kasım 1934: “Gazi Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi Tarafından “Atatürk” Soyadının Verilmesi Kanunu” kabul edildi.

1 Mart Î935: Atatürk 4, kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

1 Mayıs 1937: Atatürk, çiftliklerini hazineye; taşınamaz malla­rını da Ankara Belediyesi’ne bağışladı.

30 Mart 1938: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Ata­türk’ün hastalığı hakkında ilk resmî duyurusunu yaptı.

5 Eylül 1938: Atatürk, vasiyetnamesini yazdı.

16 Ekim 1938: Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmî duyuruların yayınına başlandı.

10 Kasım 1938: Atatürk vefat etti. (Perşembe, saat: 09.05)

11 Kasım 1938: istanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplantı yap­tı, Saraydaki cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya ka­dar indirilmiş Türk bayrağı çekildi.

12  Kasım 1938: Atatürk’ün ölümü dolayısıyla Yüksek Öğretim gençliği, üniversitenin konferans salonunda toplandı.

13  Kasım 1938: Gençlik, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde top­lanarak Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti koruyacaklarına ant iç­ti.

14  Kasım 1938: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

15  Kasım 1938: Hükümet, Atatürk’ün Ankara’da ebedî istira­hat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü ola­rak duyurdu,

16  Kasım 1938: istanbullular, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerin­den gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son gö­revlerini yaptılar,

19    Kasım 1938: Büyük bir törenle, Atatürk’ün Dolmabah- çe’den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu’na, oradan Za­fer torpidosuyla Yavuz Zırhlısı’na götürüldü, Yavuz Zırhlısı’yla iz­mit’e kadar götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi,

20   Kasım 1938: Atatürk’ün sevgili naaşı, Ankara’ya ulaştı ve Ankara’da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. An­karalılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

21 Kasım 1938: Atatürk’ün cenazesi, Etnografya Müzesi’nde- ki geçici kabre konuldu,

25  Kasım 1938: Atatürk’ün vasiyetnamesi açıldı.

26  Aralık 1938: “Atatürk’ün ‘Ebedî Şef’ Sanıyla Anılması ile il­gili Kanun” kabul edildi.

4 Kasım 1953: Atatürk’ün geçici kabri açıldı,

10 Kasım 1953: Atatürk’ün cenazesi Anıtkabir’e nakledildi.

Atatürk Kronolojisi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz