Artefact-Artefact İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Artefact-Artefact İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Artefact:

Artefact, insan yapımı herhangi bir nesne veya üründür.

 1. The museum’s collection includes a variety of artefacts from ancient civilizations. (Müzenin koleksiyonu, antik medeniyetlerden çeşitli artefaktlar içerir.)
 2. The archaeologist discovered several artefacts that provided insight into the daily life of the ancient Greeks. (Arkeolog, antik Yunanlıların günlük hayatına dair bilgi veren birkaç artefakt keşfetti.)
 3. The broken pottery was the only artefact found at the excavation site. (Kırık çanak-çömlek, kazı alanında bulunan tek artefakttı.)
 4. The jewellery was considered an important artefact of the medieval era. (Mücevher, ortaçağ döneminin önemli bir artefaktı olarak kabul edilirdi.)
 5. The artefacts on display at the exhibition were carefully selected for their historical significance. (Sergide sergilenen artefaktlar, tarihi önemleri nedeniyle özenle seçilmişti.)
 6. The ancient artefacts were well-preserved and provided valuable information about the civilization that created them. (Antik artefaktlar iyi korunmuştu ve onları yaratan medeniyet hakkında değerli bilgiler sağladı.)
 7. The artefact was carefully placed in a protective case to prevent damage. (Artefakt, hasar görmesini önlemek için koruyucu bir kılıfa özenle yerleştirildi.)
 8. The archaeologists were excited to find an artefact that dated back to the Bronze Age. (Arkeologlar, Tunç Çağı’na kadar tarihlenen bir artefaktı bulduklarından heyecanlıydılar.)
 9. The artefacts recovered from the shipwreck were taken to the museum for further examination. (Gemi enkazından kurtarılan artefaktlar, daha fazla inceleme için müzeye götürüldü.)
 10. The artefacts from the ancient city were on loan to the museum for a special exhibit. (Antik şehirden gelen artefaktlar, özel bir sergi için müzeye ödünç verildi.)
 11. The artefact provided evidence of the trade relations between two ancient civilizations. (Artefakt, iki antik medeniyet arasındaki ticari ilişkilerin kanıtını sağladı.)
 12. The artefact was of great value to historians studying the culture of the ancient civilization. (Artefakt, antik medeniyetin kültürünü inceleyen tarihçiler için büyük bir değer taşıyordu.)
 13. The artefact was discovered during a routine excavation of the site. (Artefakt, yerleşim alanının rutin bir kazısı sırasında keşfedildi.)
 14. The artefacts found in the tomb shed light on the burial practices of the ancient Egyptians. (Mezarda bulunan artefaktlar, antik Mısır’ın gömme uygulamaları hakkında ışık tuttu.)
 15. The artefact was carefully transported from the excavation site to the laboratory for analysis.
 1. The artefact was made from rare materials that were difficult to find in the region. (Artefakt, bölgede bulunması zor olan nadir malzemelerden yapılmıştı.)
 2. The artefact was believed to have been used in religious ceremonies by the ancient civilization. (Artefakt, antik medeniyet tarafından dini törenlerde kullanıldığına inanılıyordu.)
 3. The artefact was carefully cleaned and restored to its original condition before being put on display. (Artefakt, sergilenmeden önce özenle temizlendi ve orijinal durumuna geri getirildi.)
 4. The artefacts discovered at the site were sent to a team of experts for further analysis. (Sitede keşfedilen artefaktlar, daha fazla analiz için uzman bir ekibe gönderildi.)
 5. The artefact provided valuable information about the artistic techniques used by the ancient civilization. (Artefakt, antik medeniyet tarafından kullanılan sanatsal teknikler hakkında değerli bilgiler sağladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.