Anesteziyoloji Ne Demek Hakkında Bilgi

Anesteziyoloji  ne demek nedir, Anesteziyoloji hakkında bilgi

Anesteziyoloji, tıpta anestezi ve ağrı duy­ma, yaşama döndürme gibi bağlantılı konu­ları ele alan uzmanlık dalıdır. Anesteziyolojinin bir uzmanlık dalı olarak gelişmesine, ağrı duyumunu yok edebilen madde ve ilaçların özenle belirlenmiş miktarlarda kul­lanıldığı anestezinin içerdiği tehlikeler yol açmıştır (bak. anestezik). 19. yüzyılda, cer­rahın yönetimde bulunduğu ameliyat oda­sında anestezinin rolü oldukça önemsizdi. Ama önceleri neredeyse hiç düşünülmeye­cek ameliyatları olanaklı kılarak ve durumu anesteziye ya da ameliyata dayanamayacak kadar ağır sayılan hastalara cerrahi ilkelerin uygulanabilmesini sağlayarak cerrahi ufuk­ları genişleten ve zamanlarını bütünüyle anesteziye ayıran, iyi eğitilmiş uzman he­kimler ya da anesteziyologlara olan gereksi­nim zamanla hekimler ve cerrahlarca kabul edilmeye başladı. 20. yüzyılın başlarında sınırlı sayıda hekim bu alana yöneldi; ama anesteziyolojinin bir uzmanlık dalı olarak resmen kabulü, uygun biçimde eğitilmiş hekimleri anestezist olarak tanıyan Ameri­kan Anesteziyoloji Kurulu gibi tıp dernekle­rinin kurulduğu 1930’ların ortalarında ger­çekleşti. Günümüzde neredeyse her tıp oku­lunda anesteziyoloji özerk bir akademik bölüm ya da cerrahinin bir bölümü olarak etkinlik gösterir.

Başlangıçta anesteziyoloji bütünüyle genel anesteziklerin hazırlanması ve kullanılma­sıyla ilgileniyordu; anesteziyologun etkinlik­leri ise ameliyat odasındakilerle sınırlıydı. Omuriliğin alt ucunu saran sıvının içine enjekte edilen yerel anesteziklerin gelişme­si, ameliyat sırasında ağrı duyulmasını en­gellemek için kullanılan yöntemlerin çeşitlenmesini sağladı. Cerrahi anestezide, özel­likle kas gevşemesini sağlayan ilaçların kul­lanılması cerrahın çalışmasını kolaylaştır­makla birlikte, hastanın solunum yeteneğini ortadan kaldırabilir ve bu yüzden ameliyat sırasında yapay solunum yöntemlerine ge­reksinim duyulabilir. Sonuçta, anesteziyologlar solunum ve dolaşım fizyolojisinin yanı sıra, bu sistemleri desteklemek ve denetlemek için kullanılan aygıtlar ve bu sistemler üzerinde etkide bulunan ilaçlar konusunda da uzmanlaştılar. Gittikçe daha karmaşık ameliyatlar gerçekleştirildi ve yaşı çok küçük ya da çok yaşlı olanlar da dahil, durumu ağır hastalar cerrahi yolla tedavi edildi. Hastalara ameliyat odasında sağla­nan ilgi ameliyatın bitmesiyle hemen kesile- meyeceği için ameliyat sonrası açılma odala­rı, yoğun bakım birimleri ve solunum destek birimlerinin oluşturulması gerekti. Anesteziyologlar bütün bu alanlarda temel bir işlev görmeye başladılar.

Genelde anesteziyoloji şu alanları konu alan tıp dalı olarak tanımlanabilir:

1) Cerra­hi girişim, doğum ve belirli başka tıbbi işlemler sırasında hastayı ağrı ve duygusal stres karşısında duyarsızlaştırmaya yönelik işlemlerin yürütülmesi;

2) anesteziklerin ve cerrahi uygulamaların etkisi altında yaşam işlevlerinin desteklenmesi;

3) nedeni ne olursa olsun, bilinç yitimine uğrayan hasta­nın klinik denetim altında tutulması;

4) ağrı gidermedeki sorunlarla ilgilenilmesi; 5) kalp ve solunum sistemlerinin çalışmasındaki so­runlarla ilgilenilmesi;

6) solunum tedavisi alanında özel yöntemlerin uygulanması ve

7) çeşitli yaşamsal sıvı, elektrolit ve metabo­lizma bozukluklarında klinik denetimin sağ­lanması.

Ama anesteziyolojinin ilgisi yalnız­ca bu alanlarla sınırlı değildir ve bir aneste­ziyologun fizyoloji, biyokimya, farmakoloji ve klinik tıbbı bilgisine sahip olması gerekir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.