TBMM’nin Görevleri Nelerdir

TBMM’nin Görevleri Kısaca, TBMM’nin Görevleri Nelerdir

Parlementer sistemlerde parlamentoların genel olarak kanun yapmak, hükümeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek olarak 3 temel görevi ve yetkisi vardır. 1982 Anayasası, TBMM’yi parlamenter konuma getirmiş ve bu üç temel yetki ile yetkilendirmiştir. Anayasanın 87. maddesinde TBMM’nin sorumlu olduğu görevler ve yetkiler tanımlanmıştır:

MADDE 87.– Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

(Anayasadan alınmıştır)

TBMM’nin Görevleri Hakkında Düşüncelerinizi Hemen Paylaşabilirsiniz.

3 Yorum Yapılmış “TBMM’nin Görevleri Nelerdir

Bir Cevap Yazın

Top