9:18 pm - Perşembe Mart 23, 2017

Kırsal toplum nedir

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:18 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Kırsal toplum ne demek, kırsal toplum nedir

Kırsal toplum, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu, gıda maddeleri, elyaflı bitki ve hammadde üretiminin en önemli ekonomik etkinlikleri oluşturduğu toplum. Kırsal top­lumun sınırlarını kesin olarak tanımlamak zordur. Sanayileşmemiş ülkelerde kentler­den kırsal bölgeye geçişte hemen ve açık bir kopuş görülür. Oysa sanayileşmiş ülkelerde bu geçiş birçok ara biçimin yer aldığı geniş bir alana yayılır; bu nedenle kırsal bölgenin nerede başladığını belirlemek zorlaşır. Bu­nunla bağlantılı ikinci bir sorun da ülkelerin kırsal ve kentsel nüfusu belirlemede aynı ölçütleri kullanmamasıdır. Örneğin Japon­ya’da nüfusu 30 binin altındaki yerler kırsal alan olarak nitelenirken, Arnavutluk’ta nü­fusu 400’ü aşan yerler kentsel alan olarak değerlendirilir.

Eskiden kırsal toplumların tipik özelliği ekonomilerinin tarıma dayanmasıydı. Top­lumun üyeleri için amaç fazla üretim değil, geçimlik üretimdi. Yakın ilişkiler ve gele­neksel değerlere bağlılıkla belirlenen tarım topluluklarında genellikle akrabalık ilişkile­riyle gelenek ve göreneklerden kaynakla­nan kurallar egemendi. Ekili dikili toprakların mülkiyeti ve bakımı tam anlamıyla geleneklerin koruması altındaydı. Bu özel­likler bir bütün olarak. Alman toplumbilim­ci Ferdinand Tönnies’in geliştirdiği Geme­inschaft (cemaat, topluluk) kavramına ait­tir. Tönnies belli kurallara göre işleyen bir bürokrasi, ussal bir uzmanlaşma ve makine­leşmeyle belirlenen kent yaşamını ise Ge­sellschaft (cemiyet, toplum) terimiyle karşı­lar. Gesellschaft insanlann belirli bir amaca yönelik işlevleri ussal ve verimli bir biçimde yerine getirdiği modern sanayi toplumuyla bağlantılıdır. Kırsal kesimde yaşayanlar çok yakından tanıdıkları insanlarla çalışırlar; son derece içli dışlı ilişkilere ve küçük çapta üretime alışkındırlar. Oysa kentlerde otu­ranlar birbirlerini aile ya da dostluk ilişkile­riyle pek ilgisi bulunmayan dar ve bölünmüş bir çerçevede tanırlar. Tönnies’e ve sonraki toplumbilimcilere göre her toplum Geme­inschaft ile Gesellschaft’in bir karışımıdır. Tarımın bile neredeyse bütünüyle makine­leşmiş olduğu ABD bu yelpazenin Ge­sellschaft ucuna yakındır. Buna karşılık geleneklerin büyük ölçüde egemen olduğu Hindistan Gemeinschaft’a örnektir.

Yorum Yazın