Web sitemize hoşgeldiniz, 18 Mart 2018

Harita Bilgisi Konu Anlatımı Özeti – Ders Notları – Coğrafya

HARİTA BİLGİSİ

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:

1. Kuşbakışı olarak çizilmiş olması

Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. Haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur.

2. Ölçekli olması

Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranıdır.

a. Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 1/50.000, 1/500.000 gibi.

Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir. Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir.

b. Çizik (Grafik) Ölçek: Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir.

Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir. Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olmasıdır.

3. Bir düzleme aktarılmış olması

Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has küresel bir şekli vardır. Dünya’nın küresel yüzeyi düzleme aktırılırken bazı güçlüklerle karşılaşılır. Bunun nedeni, küresel yüzeyin düzleme aktarılmasının geometrik açıdan imkânsız olmasıdır. Buna bağlı olarak haritalar çizilirken, kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılamamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır. Haritalarda görülen ise, gerçeğin az ya da çok benzeridir.

Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak bazı metodlar geliştirilmiştir. Buna projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri adı verilir.

Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m. kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar.

Türkiye’de, izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz, en az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dur.

Başlıca projeksiyon yöntemleri şunlardır:

 • Silindir Projeksiyon: Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.

 • Konik Projeksiyon: Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.

 • Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla elde edilen haritalarda biçim ve alan bozulmaları çok fazladır. Bu haritalar daha çok denizcilik ve havacılıkta kullanılır.

HARİTA ÇEŞİTLERİ

A. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR

1. İdari ve Siyasi Haritalar

Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari haritalar denilmektedir.

2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar

Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.

3. Fiziki Haritalar

Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır.

4. Özel Haritalar

Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır. (Jeomorfoloji, meteoroloji, toprak haritaları gibi.)

B. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

1. Büyük Ölçekli Haritalar

a. Plânlar: Ölçeği 1/20.000’e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.

b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

–   Paydası küçüktür.

–   Dar alanları gösterir.

–   Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.

–   Küçültme oranı azdır.

–   Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.

–   İzohipsler arası yükselti farkı azdır.

–   Bozulma oranı azdır.

2. Orta Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

3. Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

–   Paydası büyüktür.

–   Geniş alanları gösterir.

–   Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.

–   Küçültme oranı fazladır.

–   Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme

–   İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.

–   Bozulma oranı fazladır.

HARİTA PROBLEMLERİ

1. Uzunluk Problemleri

Kısaltmalar;

G.U. = Gerçek Uzunluk

H.U. = Haritadaki Uzunluk

Ölç. P. = Ölçeğin Paydası

a. Gerçek Uzunluk: Harita uzunluğu ile ölçek verilerek gerçek uzunluk sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

G.U. = H.U.x Ölç.P.

b. Harita Uzunluğu: Gerçek uzunluk ile ölçek verilerek harita uzunluğu sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

c. Ölçek: Gerçek uzunluk ile harita uzunluğu verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

2. Alan Problemleri

Kısaltmalar;

G.A. = Gerçek Alan

H.A. = Haritadaki Alan

Ölç. P2 = Ölçeğin Paydasının Karesi

a. Gerçek Alan: Haritadaki alan ve ölçek verilerek gerçek alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

G.A = H.A x Ölç.P2

b. Harita Alanı: Gerçek alan ve ölçek verilerek haritadaki alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

c. Ölçek: Gerçek alan ile harita alanı verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

HARİTALARDA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ

1. Renklendirme Yöntemi

Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. Renklendirme işlemi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olur:

Fiziki haritalarda beyaz renkler buzulları ya da kalıcı karları gösterirler. Göl, deniz ve okyanuslar ise mavi renkle gösterilmektedir. Mavinin tonu koyulaştıkça derinliğin arttığı anlaşılır. Renklendirme yöntemi, günümüzde en çok kullanılan yöntemlerdendir.

2. Gölgelendirme Yöntemi

Yerşekillerinin bir yönden ışıkla aydınlatıldığı düşünülür. Buna göre, ışık alan yerler açık, gölgede kalan yerler koyu renkte boyanır. Haritacılıkta daha çok yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

3. Tarama Yöntemi

Eğim ile orantılı olarak kalınlıkları artan çizgilerle yerşekilleri gösterilir.

Tarama yönteminde, eğim fazla ise çizgiler kalın, kısa ve sık olur. Eğim az ise çizgiler ince, uzun ve seyrek olur. Düz alanlar ise taranmayarak boş bırakılır. Fazla kullanılmayan bir yöntemdir.

4. Kabartma Yöntemi

Yeryüzü şekillerinin belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek oluşturulan maketleridir. Bu yöntem, yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. Ancak, kabartma haritaların yapılışı ve taşınması zor olduğundan kullanım alanı dardır.

5. İzohips (Eş yükselti) Yöntemi

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri denir.


Herhangi bir arazi resmi


İzohips haritası

İzohipslerin özellikleri şunlardır:

 • İç içe kapalı eğrilerdir.

 • Sıfır (0) m izohipsi deniz seviyesinden başlar. Kara ile denizin birleştiği deniz kıyısını düz bir çizgi halinde takip eder. Buna kıyı çizgisi adı verilir.

 • İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralar zirve olarak tanımlanır.

 • İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler.

 • En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir.

 • İki izohips eğrisi birbirini kesmez.

 • Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri aynıdır.

 • İzohipslerin sıklaştığı yerler eğimin arttığını, seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir.

 • Çukurluklar, derinlik istikametinde ok işareti konularak gösterilir. (Krater, polye, obruk gibi)

 • Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek bir izohipsi çevreler. Ancak çukur yerlerde bunun tersi geçerlidir.

 • İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına eküidistans (izohips aralığı) denir.

 • İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı (şelfi) dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. Başka bir ifade ile, alçak kıyılarda deniz sığ, yüksek kıyılarda deniz derindir.

 • Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleşmesi ile elde edilen çizgilere izobat (eş derinlik) eğrileri denir. Kıyı çizgisi, izohips ile izobat eğrilerinin başlangıç çizgisidir.

İZOHİPS HARİTALARINDA BAZI YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

1. Boyun

Tepe ve sırtlar arasında nispeten alçakta kalan düzlüklerdir.

2. Vadi

İzohipslerin zirveye doğru “ Ù ” şeklinde girinti yaptıkları yerlerdir. Vadi yamacının eğimine göre “ Ù ” şeklindeki girintinin biçimi de değişir. “ Ù ” nin açık ağzı suyun akış yönünü, kapalı kısmı kaynak yönünü gösterir.

3. Sırt

İki yamacın birleştiği, su bölümü çizgisinin geçtiği sınırdır.

4. Çanak (Kapalı Çukur)

Çevresine göre yükseltisi az olan sahalardır. Çanakların kolaylıkla tanınabilmesi için, eğim yönünde merkezi gösteren bir ok işareti konur.

5. Kıyı Çizgisi

Deniz seviyesini gösteren sıfır metre eğrisidir.

6. Delta

Akarsuların denize döküldükleri yerlerde denize doğru uzanan, üçgen şeklindeki çıkıntılardır.

HARİTALARDAN YARARLANMA

1. İzohips haritalarından profil çıkarma

Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşüne (kesitine) profil denir. Profil şu şekilde çıkarılır:

 • Profili çıkarılacak olan noktaların arasına bir doğru çizilir.

 • Bu doğrunun kestiği izohipslerin yükselti değerleri, alt kısma çizilecek yükselti ölçeği ile kesiştirilir.

 • Kesişen noktalar birleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.

Şu üç özellik kontrol edilerek profil bulunabilir.

a)Tepe sayısı       b) Eğim           c) Yükselti

2. İzobat haritalarından profil çıkarma

İzobat haritalarından profil çıkarma işleminde, aynen izohips haritalarından profil çıkarılırken izlenen yollar uygulanır.

3.Yükselti Bulma

İki izohips arasındaki yükselti farkı dikkate alınarak, yükseltisi bilinen yerden başlamak üzere izohipsleri sayarak, istenilen noktanın yükseltisi bulunabilir. İzohips aralığı sayısının, iki izohips arası yükselti farkına çarpımı, toplam yükseltiyi verir.

4. Yön bulma

Haritalar genellikle kuzey – güney istikametinde çizilirler. Bundan yararlanarak yön tayin edilebilir.

Ayrıca paralel ve meridyenlerden de yararlanılabilir. Bunun yanında harita üzerindeki yön okları da bize bu konuda bilgi verir.

5. Eğim bulma

Haritalardan yararlanarak, herhangi bir arazinin eğimi ölçülebilir. Herhangi iki noktanın yükselti farkının, yine aynı iki nokta arasındaki yatay mesafeye oranına eğim denir.

 • Yatay mesafe arttıkça, eğim azalır,

 • Yatay mesafe azaldıkça, eğim artar.

Eğim şu formülle bulunur:

h = Yükselti farkı

L = İki nokta arasındaki yatay uzaklık.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  güzel tşk

 2. Boşver dedi ki:

  Gayet iyi hazırlanmış teşekkür ederim

 3. Veysel dedi ki:

  İdare eder gene

 4. kubra dedi ki:

  Gereksiz yorumlarrr ..

 5. Murat dedi ki:

  Projeksyon tiplerinden konik projeksyon yanlis yazilmis orta kusak ve cevresi duzlem de kutuplar ve cevresi olmaliydi. Duzeltmeninizi oneririm

 6. nur dedi ki:

  cok tsk ederim cok yardımcı oldunuz

 7. tuğbanur dedi ki:

  çok tesekkur ederım sıtenızde eksıklıkler var yalnız

 8. arzunur dedi ki:

  çok teşekkürler bu site bir başka.

  1. serhat dedi ki:

   Haklısın ben de anladım ve küstüm çünkü bu konuya çok ihtiyacım vardı. 😖

 9. sanane dedi ki:

  eksiklikler var düzeltilmesi lazım

 10. rabia dedi ki:

  uşak ilinin izohipslerini nasıl cizebilirim

 11. teşekkürler:D dedi ki:

  bugün sosyal sınavı var yardımcı oldu sağolun…

  1. sanane dedi ki:

   sosyal sınavı mı

   1. Çok mu lazım dedi ki:

    olamaz mı🙄

 12. Mert dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok sağoun hocam coğrafyadan 100 bekliyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan.

 13. gamze dedi ki:

  Teşekkür ederim ygs’ye hazırlanıyorum iyi bir tekrar oldu. :)

  1. Furkan_bereket dedi ki:

   Üni son sinifsin suan galiba :)

 14. Melis dedi ki:

  Çok işime yaradı yapanı ellerini sağlık

 15. mehmet nuri öner dedi ki:

  hocam bana harita ile ilgili teknik konularda bilgi verebilirmisiniz bu alanını okumaya karar verdim o yüzden sizden teknik konular la ilgili bilgi almak istiyorum

 16. gül dedi ki:

  hani yazdınız güzel olmuş ama konu anlatımını yapsanız daha iyi olurdu

 17. Alara dedi ki:

  Notlar süpeeer :D Çok teşekkürleer :D

 18. umut dedi ki:

  çok güzel bir not

 19. Furkan dedi ki:

  Haritacılığı anlamama çok yardımcı oldu.Canı gönülden teşekkürler.

 20. esma dedi ki:

  Notlar harikaydı çok teşekkürler

 21. müge dedi ki:

  Ygs’den 1 gün önce bir tekrar yapayım dedim 1soru gelecekmiş. Hadi hayırlısı. Elinize sağlık :)))))

 22. KM dedi ki:

  Gerçekten de notlar güzel olmuş. Hem ödevime hem de derslerime yardımcı olduğunuz için can gönülden TEŞEKKÜRLER…

 23. sinoplu dedi ki:

  emeğinize sağlık, teşekkürler..

 24. ferhat içli dedi ki:

  dıger konular varsa link atarmsınız..

 25. ziyaretçi dedi ki:

  emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun cok yararlı olmuş ödevimi sadece burdan bakarak yapabildim ellerinize sağlık…

 26. Abdulcabbar dedi ki:

  Valla hazırlayanın eline koluna sağlık Allah ne muradınız varsa versin sayenizde yüksek alıcam çok iyi anladım süpersiniz :)))))))))

 27. dfgdfgfd dedi ki:

  çok güzel saol

 28. betül dedi ki:

  çok işime yaradı eyv.

 29. ayşenur dedi ki:

  çok faydalı olmuş yapanın eline sağlık sınav öncesi çok işime yaradı. duyarlılığınız için teşekkürler :)))

 30. ATACAN dedi ki:

  Sınava çalışıyorum . Çok işime yaradı teşşekkürler. :D

 31. roselife:D dedi ki:

  ygs ye hazırlanıyorum.gerçekten çok işime yaradı.sağlun.

 32. merve dedi ki:

  çok güzel olmuş yapandan allah razı olsun

 33. hazal ucuz dedi ki:

  ewet gerçekten sağlun sayenizde bir tansi de bitmiş oldu tankyou

 34. Beyza E. dedi ki:

  hazırlayanın eline sağlık çok işime yaradı

 35. s dedi ki:

  çok güzel olmuş saolun ellerinize sağlık

 36. buse dedi ki:

  gerçekten çokk iyi olmuş yapanın ellerine sağlık

 37. ceyda dedi ki:

  ben beğenmedim çünkü bazı bilgiler yanlış arkadaşlar ölçek=hu\gu demiş doğrusu gu\hu olması lazım

  1. fatma dedi ki:

   ne farkı var ALLAH ALLAHHH ha hu\gu ha gu\hu

  2. Semih dedi ki:

   Ölcek=hu/gu. Ölcek paydasi=gu/hu

 38. rümeysa çelik dedi ki:

  Teşekkürler sınavımdan önce çok yardımı oldu sağolun

 39. leyla dedi ki:

  gerçekten benim için çok iyi oldu çalışmış olduğum konuyu tekrar ettim…hazırlayanların eline sağlık…

 40. Yakamoz dedi ki:

  çok güzel ama çook yazı var performans ödevimm değim hazırlık çalışmasında yazan bir ödevim hepsini bir arada toplayan bir yazı hemde kısa bir yazı olsa daha iiyi olurdu bence …

 41. fatma betül dedi ki:

  Allah razı olsun hazırlayan kardeşimizden çok faydalı buldum bu siteyi..

 42. hfzzz dedi ki:

  iyi ama çok örneksiz

 43. batuhan dedi ki:

  çok güzel olmuş emeğinize sağlık

 44. İsmini Vermek İstemeyen Seyirci dedi ki:

  Çook Güzel Bir Konu Anlatımı İşime Yaradı

 45. ayşa dedi ki:

  ya 9.sınıf ders kitabı sayfa 37 deki resimden koyun siteye o resmi ödev için arıyorum bir türlü bulamadım. hiçbir yerde yok.

  1. Abuzettin T. dedi ki:

   vende var :)

 46. ismini vermek istemeyen okur dedi ki:

  çok teşekkür ederim. sunumum da bana çok yardımcı oldu…

 47. Enes dedi ki:

  Ellerinize sağlık kardeşim işime yaradı Sağolun…

 48. mehtap dedi ki:

  lokasyon haritalarının özelliklerini bilen var mı çoook acil

 49. H. kaya dedi ki:

  Ölcek,alan hesaplamalarını birer örnekle gösterseydiniz bence cok daha iyi olurdu
  saygılar…..

 50. gsli emre dedi ki:

  çok süper olmuş allah razı olsun emeği geçenlerden … hepinizi devrimciliğimin olağan ateşiyle tebrik ediyorum

  1. ayşe dedi ki:

   bencede güzel olmuş emeği geçenlere teşekkür ederim

 51. kartal dedi ki:

  çok teşşekkürler kısa ve öz sagolun

 52. EMİR dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN YAPANLARIN ELLERİNE SAĞLIK

 53. welat dedi ki:

  gerçekten çok güzel olmuş notlar inşallah yarın işimi görür….

 54. duru dedi ki:

  çok kötü bence çünkü ayrıntıyla anlatmamış neyse ben neyseki 100 aldım

  1. berin dedi ki:

   madem kötü nediye fazlalık yaratıyon burda 100 aldığının söyleyerekte hava atma havandan fırtına yaparım içinde kaybolursun

   1. Anonim dedi ki:

    Kesin öyle olur zaten

 55. Can dedi ki:

  Çok Teşekkür Ederim Süper Olmuş

 56. güvenin bana dedi ki:

  bu ders notları çok toplu ve güzel teşekkür ederiz

 57. Adınız ... dedi ki:

  mükemmel olmuş

 58. harun dedi ki:

  mükemmel olmuş valla

 59. qwerty dedi ki:

  coğrafyadan kopya hazırlamak için ideal

 60. ahmetcan dedi ki:

  allah razı olsun valla çok düzenli ve çok açıklayıcı bir konu anlatımı olmuş çok yararlı oldu Teşekkür ve Arzularımı sunar ve bunların devam etmesini isterim

 61. ahmet dedi ki:

  çok teşekkürler düzenli ve güzel hazırlanmış çok yararlı oldu sağolun.

 62. polat dedi ki:

  ÇOK GÜZEL OLMUŞ KONU ANLATIMI BUNDAN ÇALIŞTIM SINAVA GİRDİM TAM PUAN ALDIM TEŞEKKÜR EDİYORUM….

 63. derya dedi ki:

  ellerinize sağlık çok işime yaradı…

 64. bernaa dedi ki:

  çok güzel olmuş tebrik ediyorum ((^_^))

 65. sevda dedi ki:

  konu anlatımı güzel olmuş.çok beğendim

 66. oquzhan dedi ki:

  Ywmin edıorm cok guzel bır sıte her ıhtıyacımı karsıladım her sey war superrr bı sıte tesekkurler

 67. gizem kasapoğlu dedi ki:

  gerçekten çoj güzel olmuş tam aradığım şeydi ellerinize sağlık tebrik ederim açık ve net bir şekilde konuyu açıklamışsınız gerçekten çok işime yaradı çok çok teşekkürler emeğinize ellerinize sağlık

 68. xx dedi ki:

  teşekkürler gerçekten net ve düzenli bir şekilde hazırlamışsınız

 69. esraaaa dedi ki:

  güzel olmuş emeğinize sağlık

 70. Vedat ÖZDAL dedi ki:

  Ellerinize sağlık çok net olmuş

 71. necla dedi ki:

  gerçekten güzel olmuş ama yüzeysel olmasaydı çok daha güzel olurdu hani ((^_^))

 72. f dedi ki:

  Ben tam tersi ders notu şeklinde arıyorum. Videolar bana yardımcı olamıyorlar. Net ve düzenli bu not için teşekkürler.

  1. e dedi ki:

   gerçekten güzel olmuş. başka siteye girmeden düzenlice ödevimi yapabildim. emeği geçenlerin eline sağlık.

 73. b dedi ki:

  valla ii olmuş ama video da olsaydı ii olurdu

 74. faTma Yen dedi ki:

  güzel 0lmuş…

 75. zeynep dedi ki:

  güzel olmuş.. ama video olsaydı fena olmazdı hani :))))

 76. diroknas dedi ki:

  teşekürler,güzel olmuş.

 77. exelans dedi ki:

  video sunu da yükleyin ((^_^))

 78. büşra dedi ki:

  ayrıntıya girmesi güzel olurdu yüzeysel bi şekilde geçmiş

 79. BLoflie dedi ki:

  Formülleri en net bulduğum site tebrik ediyorum.

 80. p dedi ki:

  acaba bunların videolu anlatımlarınıda yükleyebilir misiniz?

  1. ezgi dedi ki:

   sağolun performans ödevi için çok işime yaradı

Yorum Yaz

e okul