4:45 pm - Cumartesi Mart 25, 2017

Açık Hava Basıncı

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:51 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Açık hava basıncı nedir, açık hava basıncı deneyleri

AÇIK HAVA BASINCI (Fizik)

Etrafımızı saran hava molekülleri yer tarafından çekildiği için yer küreyi terkedemezler, ancak bu hava molekülleri ha­reketleri nedeni ile yer küre üzerinde otu­rup kalmazlar. Yer etrafında, yüksekliği yüzlerce kilometreyi bulan bu hava taba­kası, ağırlığı olması nedeni ile özellikle içinde sürekli yaşadığımız alt katmanla­rında önemli basınçlara neden olur. Do­ğuştan beri içinde yaşadığımız için at­mosfer basıncından, alışkanlıkla pek et­kilenmeyiz. Ancak yükseklere çıktıkça at­mosfer basıncının değişmesinden etkile­niriz. Açık hava basıncının varlığını deği­şik olaylardan algılarız. Açık hava basın­cının ne büyük değerde olduğunu gös­termek için Otto von Guericke yarım kü­relerle ünlü deneyimi gerçekleştirmiştir (Magdeburg yarım küreleri). Açık ha­va basıncından birçok olaylarda da ya­rarlanırız. Açık hava basıncı fiziksel ve kimyasal olaylara etkili olduğu için yaşamımızda önemli rol oynar.

Açık hava basıncı yeryüzünden (deniz seviyesinden) yükseldikçe azalır. Bu özelliğinden yararlanılıp yükseklik ölçer (Alti­metre) yapılmıştır.

Atmosfer basıncı yeryüzündeki 1 cm2‘ye 1,033 kg.f kuvvet uygular. Bu 1 m2 , 10333 kg.f (310,3 ton)’luk bir kuvvet de­mektir. Ancak bu basınç, çoğu zaman, cisimlerin her iki tarafını aynı miktarda et­kilediğinden, cisimleri bu yük altında bı­rakmaz.

Yorum Yazın